1 ਵਾਰ ਖਾ ਲਓ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਨੇੜੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਅਖਰੋਟ ਲੈ ਲਵੋ ਅਖਰੋਟ ਵਿਚ ਓ ਮੇ ਗਾ 3 ਓਮੇਗਾ 6 ਫੈ ਟੀ ਐ-ਸਿ-ਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਖਰੋਟ ਵਿਚ ਕਾ-ਲੇ-ਪ-ਣ ਨੂੰ ਬ-ਰ-ਕ-ਰਾ-ਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ,ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕੰ-ਮ-ਜੋ-ਰੀ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਜਿੰ ਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਿਰ ਚ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਿ-ਮਾ-ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅ-ਖ-ਰੋ-ਟ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਲਵਾਂਗੇ ਅਲਸੀ,ਇਹ ਕੈ ਲ ਸ਼ੀ ਅ ਮ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਖ-ਜਾ-ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,

ਵਾਲਾਂ ਲਈ ਵ-ਧਿ-ਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਕਿਨ ਲਈ ਵਧਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਹਾ-ਰ-ਟ ਲਈ ਵਧਿਆ ਹੈ,ਡਾ-ਇ-ਬ-ਟੀ-ਜ਼ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਵਧਿਆ ਹੈ,ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਾਂ ਚ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ 25 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਛੋਟੀਆਂ ਇਲਾਚੀਆਂ 8 ਤੋਂ 10 ਲ ਵਾਂ ਗੇ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਤੇਜ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵਧਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਬਦਾਮ ਲਵਾਂਗੇ ਇਹ ਹੱਡੀਆਂ ਸਕਿਨ ਤੇ ਵਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਿਆ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਡਾ-ਈ-ਬ-ਟਿ-ਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਧਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਹਾ-ਰ-ਟ ਦੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਵੇ ਤੇ 2 ਤੋਂ 3ਮਿੰਟ ਲਈ ਭੁੰ-ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ,ਭੂ ਰੀ ਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਾ ਭੁੰ-ਨ-ਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ 2-3ਮਿੰਟ ਗਰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਲਈ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇ ਸ ਵਿਚ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਬੂ-ਰਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ 75ਗ੍ਰਾਮ ਪਾਉਣਾ ਹੈ,ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਵਿਚ 50ਗ੍ਰਾਮ ਮਿਸ਼ਰੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਮਿਸ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋ ਤਾਂ ਚੀਨੀ ਵੀ ਪਾ ਸ ਕ ਦੇ ਹੋ ਤੇ

ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸੀ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਪੀਸ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ 21 ਦਿਨ ਕ ਰ ਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਸ-ਮ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹਨ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਜੁਕਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਚਮਚ ਦੇਣਾ ਹੈ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂ ਰਾਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾ ਇ ਮ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਦੇ ਦਵੋ।ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੋ ਚ ਮ ਚ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਚ ਦ ਵੋ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾ-ਇ-ਜੈ-ਸ਼-ਨ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਕ-ਬ-ਜੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੈਸ,ਐ-ਸੀ-ਡਿ-ਟੀ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਕਰ ਦਵੇਗਾ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅ ਖ਼ ਬਾ ਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *