ਦੇਸ਼ੀ ਸਰਬਤ 1 ਗਲਾਸ ਰੋਜ 36 ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ ਦੂਰ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਜੇਕਰ ਜਲਦੀ ਸਾ-ਹ ਫੁੱ-ਲ-ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁ ਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਗਲਾਸ ਪੀਓ ਆਜਕਲ ਗਰਮੀ ਦ ਦੇਵੇ ਚਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜੋ-ਰੀ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚੇ ਰਹੋਗੇ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨੁ ਕ ਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ

ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸੱ-ਤੂ ਦਾ ਸ਼-ਰ-ਬ-ਤ ਭੁੰ-ਨੇ ਹੋ ਏ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਭਾਵ ਕੇ ਸੱ-ਤੂ ਦਾ ਸ਼-ਰ-ਬ-ਤ ਪ-ਨ-ਸਾ-ਰੀ ਦੀ ਦਕਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿ ਆ ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱ-ਤੂ ਪਾਊਡਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਭੁੰ-ਨਿ-ਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ੀਰਾ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਿੰਬੂ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹ ਰਾ ਧਨੀਆ

ਹੁਣ ਇਕ ਬਰਤਨ ਵਿਚ 4 ਚਮਚ ਇਸ ਪਾਊਡਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਫੇਰ ਇਸ ਵਿਚ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਭੁੰ-ਨਿ-ਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ੀਰਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਹੈ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੱ-ਟਿ-ਆ ਹੋਇਆ ਹਰਾ ਧਨੀਆ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾ ਲੈ ਣਾ ਹੈ ਏਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾਂ ਹੈ ਖ਼ੈਰ ਇਸ ਵਿਚ ਅੱਧਾ ਨਿੰ-ਬੂ ਨਿ-ਚੋ-ੜ ਲੈਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸੁ-ਆ-ਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ,ਉਸ ਵੇਖਿਆ ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਮਿਲਾ ਲ ਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਢੇ-ਢ ਗਲਾਸ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਬ-ਣਾ-ਉ-ਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਸੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ੱ-ਕ-ਰ ਮਿਲਾ ਸ ਕ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁ-ੜ ਪੀਸ ਕੇ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨਾਲ ਗ-ਰ-ਮੀ-ਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਆਵੇਗੀ ਕਾ-ਬ-ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਰੋ-ਗਾਂ ਨਾ ਲ ਲ-ੜ-ਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧੇਗੀ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ

ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਨੁਕਤ ਇਸ ਵਿਚ ਫਾ-ਈ-ਬ-ਰ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ੂ-ਗ-ਰ ਵੀ ਸਹੀ ਰ ਹਿੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਆਈ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਕਰਦੀ ਹੈ,ਇਸ ਵਿਚ ਆ-ਇ-ਰ-ਨ ਅਤੇ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਹੱ-ਡੀ-ਆਂ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖ਼ੂ-ਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕ ਰ ਨਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈ ਨ ਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *