1 ਚਮਚ ਮੇਥੀ ਨਾਲ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਖਤਮ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਹੈ-ਰਾ-ਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚਮਚ ਮੇਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਦੂ-ਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਲਾ ਭ ਦਾ ਇ ਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਇਹ ਲਾ-ਭ-ਦਾ-ਇ-ਕ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੇਥੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿ ਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ ਅਤੇ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ।

ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀ-ਲਾ-ਪ-ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉ ਹ ਨਾਂ ਨੇ ਇਕ ਛੋਟਾ ਚਮਚ ਮੇਥੀ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ।ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਹੋਵੇਗੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਵੀ ਪੂ ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਪੀ-ਲਾ-ਪ-ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਮੂੰਹ ਕੌ-ੜਾ ਕੌੜਾ ਜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਇ ਸ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।ਅਤੇ ਕਈ ਲੋ-ਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ

ਵਿਚੋਂ ਲਾਰ ਵਗਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ। ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾ ਨੂੰ ਪੇ-ਟ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋ-ਗ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕ-ਬ-ਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਬ-ਦ-ਹ-ਜ਼-ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਵੇ ਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਫੁੱ-ਲ-ਦਾ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾ-ਬ-ਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਮੇਥੀ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈ ਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁੜ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ-ਸ਼ਾਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕ-ਬ-ਜ਼ ਵੀ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾ ਵੇ ਗੀ

ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆ-ਤ-ਣੀ-ਆਂ ਜਾਂ ਦੀ ਆਂ ਹਨ ਅੰ-ਤ-ੜੀ-ਆਂ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਹਦਾ ਵੀ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋਣਗੇ। ਪੇਟ ਦੇ ਕੀ-ੜੇ ਮ-ਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਥੀ ਦਾਣੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਸੱ-ਮ-ਸਿ-ਆ-ਵਾ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।ਉ ਪ ਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੋ ਗੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁ-ਕ-ਤ ਰਹੂਗੇ।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *