ਪੇਟ ਦੀ ਗੈਸ ਬਦਹਜਮੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਓੁਲਟੀ ਆਓੁਣ ਦਾ 100% ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਪੇਟ ਦੀ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ ਲਿਵਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ ਬ-ਦ-ਹ-ਜ਼-ਮੀ ਹੋਵੇ, ਗੈਸ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੇ-ਜ਼ਾ-ਬ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਉ-ਲ-ਟੀ ਆਉਣ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਖਾਣ ਦੇ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ,

ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉਠ ਕੇ ਇਕ ਗਲਾਸ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ, ਬੇਲ ਦਾ ਮੁਰੱਬਾ 50 ਗ੍ਰਾਮ, 50 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਹਰਬ ਮੁਰੱਬਾ, 50 ਗ੍ਰਾਮ ਆਂਵਲੇ ਦਾ ਮੁਰੱਬਾ, ਪੰਜਾਹ ਗ੍ਰਾਮ ਗਾਜਰ ਦਾ ਮੁਰੱਬਾ, ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ 30 ਗ੍ਰਾਮ ਗੁਲਕੰਦ ਲੈਣੀ ਹੈ, 50 ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਬ ਦਾ ਮੁਰੱਬਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ,

ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦ-ਰ-ੜ ਫ਼-ਰ-ੜ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਮੋਤੀ ਪਿਸਤੀ ਭ-ਸ-ਮ, 10 ਗ੍ਰਾਮ ਤ੍ਰਵਾਂਗ ਭ-ਸ-ਮ, 10ਗਰਾਮ ਪ੍ਰਭਾਗ ਬਸਮ ਪਿਸਤੀ, 10 ਗ੍ਰਾਮ ਵੰਗ ਭ-ਸ-ਮ, 10 ਗ੍ਰਾਮ ਅਬਰਕ ਭ-ਸ-ਮ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਸਮਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁ-ਰੱ-ਬਿ-ਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਚਮਚਾ ਸਵੇਰੇ ਖਾਓ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਮਚਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਾਓ ਠੰਡੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ

ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਲਗਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹ-ਜ਼-ਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਖੱਟੇ ਡ-ਕਾ-ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉ-ਲ-ਟੀ ਆਉਣ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੇਟ ਵਿਚ ਗੈਸ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ-ਜ਼ਾ-ਬ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਗਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਗਰਮੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਠੰਡੀ ਤਸੀਰ ਵਾਲਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ,ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ

ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱ-ਲਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ,ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *