ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੋਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 100% ਕਮਾਲ ਦਾ ਨੁਸਖਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸਵੇਰੇ ਇਹ ਚਾਹ ਪੀਣ ਨਾਲ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇ ਹ ਦੱਸ ਰੋ-ਗ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਭਰ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਜੋੜਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਆਪਾ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋਏਗਾ ਕੈ-ਸ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋਵੇਗੀ ਕਮਰ ਗੋਡੇ ਮੋਢੇ ਦਾ ਦਰਦ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਕ-ਬ-ਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੋਟਾਪਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿ ਆ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ,

ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਫਾਲਤੂ ਚਰਬੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ ਰੂ ਰ ਤ ਹੋਵੇਗੀ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨਵਾਂ ਨਿਖਾਰ ਆਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਝੁ-ਰ-ੜੀ-ਆਂ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜਵਾਇਣ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਲੌਂਜੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀ ਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸ-ਬੰ-ਧ-ਤ ਕੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਛਾ ਤੀ ਵਿੱਚ ਬਲਗਮ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,

ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਜਿ-ਨੀ-ਆਂ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹ ਨ ਸਾਰੀਆਂ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਰਤਤ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਇਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਕਲੋਂਜੀ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਤੁਸੀਂ ਅ ਜ ਵਾ ਇ ਣ ਪਾ ਲੈਣੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਸਾਣ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਕ ਚਮਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਦ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਥੋ ੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੁ-ੜ ਪਾ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਸੂਗਰ ਹੈ ਉਹ ਮਿੱਠੇ

ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਾ ਕਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਨ ਉ ਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ ਰੀ ਰ ਗਰਮੀ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸੀਰ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ,ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ ਰੀ ਰ ਗਰਮ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਮ-ਲਾ-ਈ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿ ਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਬੁ-ਖਾ-ਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ

ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਮੋਢਿਆਂ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦ ਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੁ-ਕ-ਤਿ-ਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਦਿਨ ਰੁਕ ਜਾਓ ਅਤੇ ਦੁ-ਬਾ-ਰਾ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਇਸ ਪ੍ਰ-ਕਿ-ਰਿ-ਆ ਨਾਲ ਤੁਸੀ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਦੂ-ਰ ਰਹੋਗੇ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *