12 ਲੱਖ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਸਿਰਫ 1500 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਇਹਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱ ਤਿ ਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਹ ਪੱਤੇ ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾ ਪੱਤੇਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ-ੜੇ ਨਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਪਤੇ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਕਪੂਰ ਜੋ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਇ-ਤਿ-ਹਾ-ਸਿ-ਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਵ ਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਬਾਹਰੀ ਵਾ-ਇ-ਰ-ਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖ-ਤ-ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਜਾਂ ਵਸੋਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਆਓ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸਾ ਫ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਪੱਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਬੂਟਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਾਰ-ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਇਸ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਚਟਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾ-ੜਾ ਬ ਣਾ ਕੇ ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱ-ਠੀ-ਆ ਦਾ ਦਰਦ ਦੂ-ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਦੂ-ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘ ਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ-ਸਾ-ਨੀ ਨਾਲ ਉਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਯੂ-ਰਿ-ਕ ਐ-ਸਿ-ਡ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਸੁਜਣਗੇ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਉ ਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅ-ਰਿੰ-ਡ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਦੁੱਧ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸੇਵਨ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ

ਅਗਲਾ ਬੂਟਾ ਹੈ ਸ-ਰ-ਬ-ਗੰ-ਤਾ ਇਹ ਡਿ-ਪ-ਰੈੱ-ਸ਼-ਨ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਵਧਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੌਦੇ ਦਾ ਹਰ ਰੋਜ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਕਦੀ ਵੀ ਨ ਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਗੋ-ਲੀ-ਆਂ ਦੀ ਜ਼-ਰੂ-ਰ-ਤ ਨਹੀ ਪਵੇਗੀ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਗਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਲਾ ਪੱਤਾ ਹੈ ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਇਸ ਦੇ ਪੱਤੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਮੋਟਾਪਾ ਘਟਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਸੰ-ਨ ਦੇ

ਵਿਚਕਾਰ ਜ-ਖ-ਮ ਫੰ-ਗ-ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪੱ ਤਿ ਆਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਦੀ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਗਲੇ ਪਤੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਂ ਇਹ ਹੈ ਹੀਂਗ ਜਿਹਦਾ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇ ਟ ਵਿਚ ਅ-ਫਾ-ਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਲੇਪ ਬਣਾ ਕੇ ਧੁੰਨੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਲਗਾ ਤਾਂ

ਦਰਦ ਅਤੇ ਅਫਾਰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਪੱਤੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਬ-ਚਾ-ਅ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁ ਹਾ ਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *