15 ਦਿਨਾਂ ਚ’ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਲ ਦੇਖਿਓ ਆਹ ਤੇਲ ਲਗਾ ਕੇ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਪਤਲੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਅਤੇ ਲੰਬਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਤੇ ਚ-ਮ-ਕ-ਦਾ-ਰ ਬ ਣਾ ਉ ਣ ਲਈ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,

ਹੁਣ ਤੁਸੀ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਣ ਲਈ 4 ਚਮਚ ਕਲੋਜੀ ਲਣੀ ਹੈ ਟੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਬ ਰ ਤ ਨ ਵਿਚ ਪਾ ਕ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਕਪ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ,ਇਸ ਨੂੰ ਹਲਕੀ ਅਗ ਟੇ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਟੇ ਤੁਸੀ ਅਦਰਕ ਦਾ ਟੁ-ਕ-ੜਾ ਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕ ਦੂ ਕ ਸ ਕਰ ਲਣਾ ਹੈ,ਇਕ ਚਮਚ ਇਸ ਦਾ ਤੁਸੀ ਉਸ ਪਾਣੀ ਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ,5 ਮਿੰਟ ਰਕ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗਰਮ ਹੋ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਣ ਲਣਾ ਹੈ ਟੇ ਇਸ ਬੋਤਲ ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱ ਖ ਲਣਾ ਹੈ,ਇਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀ ਅਪਣੇ ਵਾਲਾ

ਦਿਆਂਨ ਜ-ੜਾਂ ਚ ਲਗੋਨਾ ਹੈ,ਟੇ ਵਾਲਾ ਉਪਰ ਲਗਾਉਣ ਹੈ, ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਤੁਸੀ ਲ ਗਾ ਤਾ ਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਤੁਹਡੇ ਵਲ ਮ-ਜ-ਬੂ-ਤ ਹੋਣਗੇ ਟੁੱ-ਟ-ਣ ਦੀ ਸ-ਮ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗੀ,ਲੰਬੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਚਮਕਡਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀ ਇ ਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਦਿਆਂਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮਾ-ਇ-ਆ-ਵ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *