2 ਦਾਣੇ ਖਾ ਲਵੋ-ਪੇਟ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਤਮ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਕਬਜ ਲਈ ਅੰਜੀਰ ਬਹੁਤ ਫਾ ਇ ਦੇ ਮੰਦ ਹੈ ਇਹ ਇਕ ਔਸ਼ਧੀ ਹੈ ਜੋ ਗੁਣਾ ਨਾਲ ਭਰਭੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬਜ ਦੀ ਪ-ਰੋ-ਬ-ਲੰ-ਮ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਆਰਾਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਕੇ ਅੰ ਜੀਰ ਵਿਚ ਫਾ-ਈ-ਬ-ਰ ਦੀ ਭਰਭੂਰ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੇਟ ਚੋਂ ਮ-ਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਿ ਚ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਮਾਤਰਾ ਚ ਵਿਟਾਮਿਨ B-6 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਬਜ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਸੁੱਕੇ ਅੰਜੀਰ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜੇ ਪਾਣੀ ਚ ਪੀਘੋ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ

ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਨਾ-ਸ਼-ਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ-ਸ ਵੇ ਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਅੰਜੀਰ ਨੂੰ ਚਬਾ-ਚਬਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਖਾ ਲਓ ਤੇ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਵੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਬਾਲ ਕੇ ਵੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਇਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਚ ਦੋ ਅੰ ਜੀਰ ਪਾ ਦਵੋ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਬਾਲ ਲਵੋ ਲਗਪਗ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਤਕ ਉਬਾਲ ਦੇ ਰਹੋ ਫਿਰ ਗੈਂਸ ਬੰ-ਦ ਕਰਕੇ ਅੰਜੀਰ ਨੂੰ ਚਬਾ-ਚਬਾ ਕੇ ਖਾ ਲਵੋ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀ ਲਵੋ

ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਕਦੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ ਕ ਰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਚਣ ਤੇ ਹਾਜਮੇ ਦ-ਰੂ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬਜ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਅੰਜੀਰ ਨੂੰ ਸੇਵਨ ਕ ਰ ਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਨਾ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਾ ਨੱਚਦਾ ਹੋਵੇ,ਸਰੀਰ ਚ ਕੰ-ਮ-ਜੋ-ਰੀ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ,ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜੀਰ ਦਾ ਸੇਵਨ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,

ਦੋ ਅੰਜੀਰ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਗਲਾਸ ਉਬਲਿਆ ਹੋਇਆ ਦੁੱਧ ਲੈਣਾ ਹੈ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਉ ਬਾ ਲ ਕੇ ਉਸ ਵਿਚ ਦੋ ਅੰਜੀਰ ਪਾ ਦਵੋ ਤੇ ਰਾਤ ਭਰ ਉਸ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਛਡ ਦਵੋ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਜੀਰ ਨੂੰ ਚਬਾ-ਚਬਾ ਕੇ ਖਾ ਲਵੋ ਤੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਪੀ ਲਵੋ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ-ਬ-ਜ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਪਾਚਣ ਤੰਤਰ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਗਾ।

ਹੁਣ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਉਪਾਅ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖਾ ਜੀਰਾ,ਕਾਲਾ ਨਮਕ,ਨਿੰਬੂ ਤੇ ਦਾ ਲ ਚੀਨੀ ਇਹਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਗਲਾਸ ਚ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲਵੋ ਤੇ ਇਕ ਚਮਚ ਜੀਰਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਚਮਚ ਜੀਰਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੁਕੜਾ ਦਾਲ ਚੀਨੀ ਦਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ

ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਕ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋ ਇਹ ਡੇਢ ਗਲਾਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਕ ਗਲਾਸ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾ ਵੇ ਫਿਰ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛਾਣ ਲਵੋ ਤੇ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਲਈ ਰਖ ਦਵੋ ਫਿਰ ਇਸ ਵਿਚ ਅੱਧਾ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਮਿਲਾ ਦਵੋ ਤੇ ਸਵਾਦ ਅ ਨੁ ਸਾ ਰ ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਪਾ ਦਵੋ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਵੋ। ਫਿਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੂੰਨੀ ਤੇ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਬੂੰਦ ਲਗਾਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿ ਨ ਚ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕਰੋ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀ ਹੋਣ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਕਾੜੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸ ਵੇ ਰੇ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਇਕ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਲੈ ਸ ਕ ਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਖੁਰਾਕ ਚ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਾਵੇ ਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *