ਪੇਟ ਰੋਗਾਂ ਲਈ 2 ਅਸਰਦਾਰ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖ਼ੇ

ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾ-ਰ-ਸ਼ ਹੋਣਾ ਸਾ ਰੀ ਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੋ ਇਹ ਨੁਸਖੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾ-ਰਿ-ਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿ ਰ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਖੁ-ਸ਼-ਕੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਲਸ ਅਤੇ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਦਿਮਾਗ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨੁਸਖ਼ੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹਨ

ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਸਖਿਆਂ ਦਾ ਇ-ਸਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੁਸਖੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੁਸਖੇ ਲਵਾਂਗੇ ਹਰੀ ਇਲਾਇਚੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਚਾਰ ਹਰੀਆਂ ਇ ਲਾ ਇ ਚੀ ਆਂ ਲਵਾਂਗੀ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ.ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕ ਰ ਦੀ ਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਚਨ ਸ਼ਕਤੀ.ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੈਸ ਐ-ਸੀ-ਡਿ-ਟੀ ਅਤੇ ਬ-ਦ-ਹ-ਜ਼-ਮੀ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ

ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਚਾਰ ਚਮਚ ਧ ਨੀ ਏ ਦੇ ਬੀਜ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਧਨੀਏ ਦੇ ਬੀਜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਭੁੰ-ਨ ਕੇ ਲਵਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੜਾਹੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਭੁੰ-ਨ ਲਓ ਧਨੀਏ ਚ ਵਿਚ ਆ-ਇ-ਰ-ਨ ਅਤੇ ਵਿਟਾ ਮਿਨ ਈ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਲਈ ਦਿਮਾਗ ਲਈ ਅਤੇ ਚ-ਮ-ੜੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਠੰਢੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿ ਸ ਨਾਲ ਪੇਟ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਚਾਰ ਚਮਚ ਸੌਂਫ ਸੌਂਫ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਤੇਜ਼

ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯਾ-ਦ-ਦਾ-ਸ਼-ਤ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ.ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਤ-ਣਾ-ਅ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਗੁਣ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਕ ਚਮਚ ਸੌਂਫ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ ਨੀਂਦ ਨਾ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦਰਦ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ .ਕਥਿਤ ਖੂ-ਨ ਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਅ ਗ ਲੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਚਾਰ ਚਮਚ ਧਾਗੇ ਵਾਲੀ ਮਿਸ਼ਰੀ ਮਿਸ਼ਰੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਠੰਢਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਮਿਸ਼ਰੀ

ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਜਰੂਰ ਕਰੋ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਮੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਰ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੀਸ ਕੇ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲਓ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ ਵੇ ਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਇੱਕ ਗਿਲਾਸ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਚ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਦਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਓ ਇਹ ਦੁੱਧ ਹਰ ਕੋਈ ਪੀ ਸਕਦਾ ਹੈ.ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਇਸ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਮਿਲਾਓ ਇਸ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਓ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਸਭ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ

ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਸਭ ਸੋਚ ਸੇਵਕ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾ ਣ ਗੀ ਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਆਸ ਅਤੇ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੀ ਸ-ਮੱਸਿ-ਆ- ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਦਿਮਾਗ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ.ਮੁਨੱਕਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾ-ਹੇ-ਵੰ-ਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਾਰ ਪੰਜ ਮੁਨੱਕੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਸਵੇਰੇ ਐ-ਲ-ਓ-ਸੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖਾਓ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ

ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਤਾਕਤ ਆਵੇਗੀ,ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੁ ਸ ਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਦਿਤੀ ਹੋਈ ਵੀਡਿਓ ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨੁਸਖੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈ-ਠਿ-ਆਂ ਦੂ-ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *