20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੂਟਾ ਘਰ ਲਾ ਲਓ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ,300 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰਦੈ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਇਹ ਵੀਹ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੂਟਾ ਘਰ ਲਾ ਲਓ,ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੇ ਲੱ-ਖਾਂ ਰੁਪੈ ਖ-ਰ-ਚ-ਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ-ਵੰ-ਜ-ਨਾ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਹੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁੱ-ਲ੍ਹੀ-ਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨ-ਰ-ਸ-ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਵੀਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਦੇ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਤਾ-ਜੇ ਪੱਤੇ ਹੀ ਖਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਵੀ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋ,

ਸਰੀਰਕ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੱ-ਡੀ-ਆਂ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਂ ਦੀ ਆਂ ਹਨ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਦੂ-ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੂਸੀ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿ-ਆ-ਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਪੱ-ਤੇ ਤੋ-ੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛਾ ਤੇ ਸੁਕਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ

ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਉਹਨੇ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿੰ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬੂਟੇ ਦੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾ-ਉ-ਡ-ਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿਚ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਪਰ ਤੂੰ ਦੁੱਧ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜੋ-ਰੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹਰ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚ ਇ ਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸ-ਹਾ-ਇ-ਤਾ ਕਰੇਗਾ,ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,

ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਘਰ ਵੇਚ ਕਰੋ, ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੋਗੇ * ਸ਼ੂਗਰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘਟਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੇ-ਜ਼ਾ-ਬ ਕਬਜ਼ ਪੇਟ ਗੈਸ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਮਕਾਨਾ ਕ-ਮ-ਜੋ-ਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਤਾ-ਕ-ਤ ਦੇਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਮ-ਜ-ਬੂ-ਤ ਹੁੰਦੇ ਹ ਨ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁ-ਹਾ-ਡੀ-ਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼-ਰੂ-ਰ-ਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *