20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਧਾਂਤ ਹੋਵੇ 100% ਗਰੰਟੀ ਵਾਲਾ ਨੁਸਖਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਧਾਂਤ ਪੈਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ,ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸੁੱਕ ਕੇ ਪਤਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ,ਜੇਕਰ ਇਸਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇ-ਲਾ-ਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੋਰ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਰੋ-ਗੀ ਹੋਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁ-ਪ-ਨ-ਦੋ-ਸ਼ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਾ ਟੇ-ਡਾ-ਪ-ਣ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਲਿੰ-ਗ ਦਾ ਛੋ-ਟਾ-ਪ-ਨ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੀ-ਰ-ਜ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੋ

ਗਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾ-ਕ-ਤ-ਵ-ਰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ,

ਰਸੌਂਤ, ਕਾਲੇ ਬਾਸੇ ਦੀ ਛਿਲੜ, ਬੇਲਗਿਰੀ, ਕਿੱਕਰ ਦਾ ਸੱਕ ਕਿੱਕਰ ਦੀ ਫਲੀ, ਸੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਆਮਲਾ, ਭਾਠਾ, ਭੱਖੜਾ ਮੂਲੀ ਦੇ ਬੀਜ,ਨੁਸਾਦਰ, ਧਨੀਏ ਦੇ ਬੀਜ, ਸੁੱਕੀਆਂ ਹੋਣ ਪਦੀਨਾ, ਚੋਰੈਤਾ,ਨਾਗਰ ਮੋਥਾ, ਅਤੇ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਮੋਤੀ ਭਸਮ,ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਰੀਕ ਪੀਸ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ,ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਮੋਤੀ ਭ-ਸ-ਮ ਮਿਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਦਾ ਇੱਕ ਚਮਚ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਨਾਲ ਇਹ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, 1 ਚੱਮਚ ਦ-ਵਾ-ਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਦੋ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਹੀਨਾਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਧਾ-ਤ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਜੜ੍ਹ

ਤੋਂ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਤਾਕਤ ਭਰ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਇਹ ਦੁਆਈ ਬਣੀ-ਬਣਾਈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਪਿੰਡ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਸਕਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਲਹਿਰਾਕਾਕਾ ਹੈ, ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ

7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮ-ਰੀ-ਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਇਹ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰ-ਟੀ ਨਾਲ ਦ-ਵਾ-ਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਹੈ 9876552176 ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ,ਆਪਣੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੱਸ ਕੇ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਹ ਦ-ਵਾ-ਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *