3 ਦਿਨ ਇਸ ਚੀਜ ਦਾ ਅੱਧਾ ਚਮਚਾ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਖਾ ਲੋ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲਕ ਨਸਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੱਧਾ ਚਮ ਚ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਖਾ ਲਓ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਬ-ਲੌ-ਕ ਨ-ਸਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਖੁੱ-ਲ੍ਹ ਜਾਣਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉਪਰ ਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਦੋਂ ਦਰਦ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੋ-ਜ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁ ਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨ-ਸਾਂ ਵਿਚ ਖੂ-ਨ ਦਾ ਵਹਾਅ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੁ-ਕ-ਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨ-ਸਾਂ ਦੀ ਬ-ਲੌ-ਕੇ-ਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ,ਇ ਸ ਨੁਸਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ

ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਬ-ਲੌ-ਕ ਨਾ-ੜਾਂ ਨ-ਸਾਂ ਦੀ ਬ-ਲੌ-ਕੇ-ਜ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵੈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸ-ਵੱ-ਛ ਅਤੇ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਲੌਂਜੀ ਕਲੌਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰ-ਸਾ-ਰੀ ਦੀ ਦੁ-ਕਾ-ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਅੱ ਧਾ ਚਮਚ ਕਲੌਂਜੀ ਦਾ

ਗੁਣਗੁਣੇ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਧਾ ਚੱਮਚ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਖਾ-ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਧਾ ਘੰ ਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਕਲੌਂਜੀ ਦਾ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਾਰਮਲ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੌ-ਕੀ ਦਾ ਰਸ ਲਵੋ ਲੌਕੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੋ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉੱਪਰੋਂ ਛਿ-ਲ-ਕਾ ਨਹੀਂ ਉ-ਤਾ-ਰ ਨਾ ਧੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੇ ਨਿੰ-ਬੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰ-ਗ-ੜ ਕੇ ਸਾਫ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਧੋ ਲੈਣਾ ਹੈ

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਜੂਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੌ-ਕੀ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਚੈੱ-ਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇ ਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੌ-ੜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਕੌ-ੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗ-ੜ-ਬ-ੜ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਲੋ-ਕੀਂ ਨੌਰਮਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਫਿਰ ਜੂਸ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੂਸ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਕਲੌਂਜੀ ਦਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜੂ-ਸ ਨੂੰ ਪੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅ ਤੇ ਕ-ਲੌਂ-ਜੀ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਬਾ ਚਬਾ ਕੇ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਹੈ

ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨ-ਸਾਂ ਦੀ ਬ-ਲੌ-ਕੇ-ਜ ਬਿਲਕੁਲ ਜਡ਼੍ਹ ਤੋਂ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਾ-ਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬ-ਲੌ-ਕੇ-ਜ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਵੇ ਗੀ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ-ਸਾ-ਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਲ ਗਾ ਤਾ ਰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਬ-ਲੌ-ਕੇ-ਜ ਨਸਾਂ ਖੁੱ-ਲ੍ਹ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਅਤੇ ਸ-ਵ-ਸ-ਥ ਰਹੇਗਾ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆ ਵ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *