3 ਦਿਨ ਚ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਝੁਰੜੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਾਇਬ ਏ ਦਾਂ ਦਾ ਨੁਸਖਾ ਕੇ 24 ਘੰਟੇ ਚ ਮਾਸ ਕਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਝੁਰੜੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਬੇਜਾਨ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਵਿਚ ਨਿਖਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਝੁਰੜੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕ ਰ ਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਿਹਰੇ ਉੱਥੇ ਝੁਰੜੀਆਂ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸ਼ਿਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱ ਚ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਗਲਤ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਕ ਰ ਕੇ ਘੱਟ

ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਝੁਰੜੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 2 ਚੱਮਚ ਵੇਸਣ ਲੈਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਸ ਵਿਚ ਦੋ ਚਮਚ ਦੁੱਧ ਮਿਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਲਾਈ ਵੀ ਪਾ ਸ ਕ ਦੇ ਹੋ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਦੋ ਚੁੱਟਕੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨ ਮ ਕ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੋ ਤਿੰਨ ਚਮਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਾ ਲੈਣੇ ਹਨ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪੇਸਟ ਤਿ ਆ ਰ ਕਰ ਲਓਅ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਧੋ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪੇਸਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾ ਲੈ ਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮਿੰਟ ਮਾ-ਲ-ਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਗੁਣਗੁਣੇ ਪਾਣੀ

ਨਾਲ ਧੋ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹ ਫ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀਂ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੇ ਕ ਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ

ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾ ਣ ਗੀ ਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨਵਾਂ ਨਿ-ਖਾ-ਰ ਵੀ ਆਵੇਗਾ,ਸਾਡੇ ਦੁ ਆ ਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲ ਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾ ਣ ਕਾ ਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *