4 ਦਿਨ ਲੱਸੀ ਅਤੇ ਦਹੀ ਵਿਚ ਇਹ 3 ਚੀਜਾਂ ਮਿਲਾਕੇ ਪੀ ਲਓ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਥਕਾਨ 80 ਸਾਲ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ

ਦਹੀ ਅਤੇ ਲੱਸੀ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਾ ਲਓ,ਸਿਰਫ ਸੱਤ ਦਿਨ ਦਹੀਂ ਵਿਚ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਾ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ,ਕਬਜ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹ-ਜ਼-ਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵੇਰੇ ਖੂਲ ਕੇ ਪੇਟ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕ-ਬ-ਜ਼ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਵਾਸੀਰ ਵਰਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰ-ਗ-ਰ-ਹਿ-ਣੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿ-ਟਾ-ਮਿ-ਨ ਸੀ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਥਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ-ਸ਼ ਰਹੇਗਾ,

ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ-ਆਂ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ,ਇਉਂ ਚੀਜ਼ਾ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਟੋਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਇਸਬਗੋਲ ਦਾ ਇਕ ਚਮਚਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦ-ਸ-ਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੇਟ ਵਿਚ ਗੈਸ ਬਣਦੀ ਹੈ

ਤੇ-ਜ਼ਾ-ਬ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪੇਟ ਭਾਰਾ ਭਾਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਕਟੋਰੀ ਦਹੀਂ ਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜੀਰਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਵੇ ਉਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਭੁੰ-ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਕ ਕਟੋਰੀ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿਚ ਇਸ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਜੀਰੇ ਦੇ ਪਾਊਡਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ।ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ

ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾਪਾ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕ-ਬ-ਜ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀਰੇ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਦਹੀਂ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇਕ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ

ਰਾ-ਹ-ਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ,ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਰਹੇਗੀ,ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ,ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ,ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ਼-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਜਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹੇ, ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *