ਕਾਲਾ ਲੂਣ ਖਾਣ ਦੇ 30 ਫਾਇਦੇ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸੇਂਧਾ ਨਮਕ ਖਾਣ ਦੇ ਹੈ-ਰਾ-ਨ ਕਰ ਦੇ ਣ ਵਾਲੇ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿ-ਹ-ਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਨੁ-ਕ-ਤਾ ਇਸ ਦੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈ-ਰਾ-ਨ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕਿ ਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਹੈ ਸੇ-ਧਾ ਨ-ਮ-ਕ ਜਿਹੜੇ ਨਮਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਦੁ ਕਾ ਨਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਕਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਬੰ-ਦ ਪੈ-ਕ-ਟਾਂ ਵਾਲੇ ਨਮਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ

ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆ-ਇ-ਓ-ਡੀ-ਨ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾ-ਕ-ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖ-ਰਾ-ਬ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਜਾਰ ਵਾਲੇ ਨਮਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਦੇ ਕੈ-ਮੀ-ਕ-ਲ ਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਚਮਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰ-ਕਿ-ਰਿ-ਆ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਲੰ-ਘਾ-ਇ-ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਘ ਰ ਵਿਚ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤੇ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਅਣਜਾਣ ਹਾਂ,

ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਬਜਾਰੀ ਨਮਕ ਆਪਣਾ ਬ-ਲੱ-ਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਵਧਾ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੁ ਸੀਂ ਸੇਂਧਾ ਨਮਕ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ-ਲੱ-ਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰ-ਤੁ-ਲ-ਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੱਖਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿ ਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ,

ਇਸ ਨਮਕ ਦਾ ਕਿਸੇ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਚ-ਮ-ੜੀ ਦੀ ਸਹੀ ਤੁ ਹਾ ਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਅੰ-ਦ-ਰੂ-ਨੀ ਪ੍ਰ-ਕਿ-ਰਿ-ਆ ਵੀ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵੀ ਸਹੀ ਰਹੇਗੀ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸੇਂ-ਧਾ-ਨ-ਮ-ਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲੇ ਨ-ਮ-ਕ ਬੰ-ਦ ਕਰ ਦਿਓ ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮਕ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕ ਰ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *