30 ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਅਖ਼ਰੋਟ ਭਿਗੋਕੇ ਖਾਲਿਆ ਪੈਰਾਂ ਤਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਜਾਵੇਗੀ

ਅਖਰੋਟ ਖਾਣ ਦੇ ਫਾ-ਇ-ਦੇ,ਨਾੜਾਂ ਦੀ ਬ-ਲੌ-ਕੇ-ਜ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ,ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਵੇ ਗੀ,ਬਸ ਇਕ ਗਲਾਸ ਦੋ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰ-ਦ ਨਾ-ੜਾ ਖੋਲ ਦੇਵੇਗਾ,ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰ-ਤਾ ਪ੍ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਨੁ ਕ ਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ,ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਦਰਦ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ,ਦਿਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ,

ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦਾ ਵ-ਹਾ-ਅ ਵੀ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ,ਥੋਡਾ ਨਵਾਂ ਖੂ-ਨ ਵੀ ਬਣੇਗਾ ਇਹ ਨੁਕਤਾ,ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆ-ਦ-ਤਾਂ ਗ-ਲ-ਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹ ਨ,ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇ ਖੂ-ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਖੂ-ਨ ਦਾ ਜ-ਮ-ਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਖੂ-ਨ ਦੀਆਂ ਨਾ-ੜਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਖ਼ੂ-ਨ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਥੋਂ ਨਾੜਾ ਬੰ-ਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਅ-ਖ-ਰੋ-ਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡ ਰਾ ਈ ਫਰੂਟ ਜੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ

ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ,ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਖਰੋਟ ਸਾਡੇ ਸ ਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅ-ਖ-ਰੋ-ਟ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣੇ ਹਨ,ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚਬਾ- ਚਬਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੀ ਲੈਣ ਹੈ,ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਅ-ਖ-ਰੋ-ਟ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉ-ਬਾ-ਲ ਲੈਣਾ ਹੈ,ਉ ਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁੜ ਮਿਲਾ

ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਦ ਵੀ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅ-ਣ-ਗਿ-ਣ-ਤ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ,ਆਪਣੀ ਸ-ਮ-ਰੱ-ਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਭਿੱ-ਜੇ ਹੋਏ ਅਖਰੋਟ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਖਾਣੇ ਸ਼ੁ-ਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋਣਗੇ ਵਾਲ ਨਵੇਂ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਨਾਲ ਲ-ੜ-ਨ ਦੀ ਸ਼ ਕ ਤੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ,ਤੁਹਾਡੀ ਯਾ-ਦ-ਦਾ-ਸ਼-ਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਮ-ਜ੍-ਬੂ-ਤ

ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਮਾਗੀ ਤਾ-ਕ-ਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੂ-ਰ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੂ-ਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਾਡੇ ਸ ਰੀ ਰ ਦੇ ਚੁਸਤੀ ਆਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤੀ ਆਵੇਗੀ,ਦਿਲ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ-ਣ-ਗੀ-ਆਂ, ਇਸ ਵਿਚ ਓਮੇਗਾ ਥ-ਰੀ ਐਂ-ਟੀ-ਆ-ਕ-ਸੀ-ਡੈਂਟ ਗੁਣ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,ਇਸ ਵਿਚ ਆ-ਇ-ਰ-ਨ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਮਿ ਨ ਰ ਲ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂ-ਨ ਦਾ ਨਿ-ਰ-ਮਾ-ਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਵ ਰ ਗੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ,

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *