4 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਲੋ ਆਹ ਨੁਸਖਾ-ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਨਜ਼ਾਰੇ ਆਉਣਗੇ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਇਸ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ-ਸ਼ ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੌਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਕਈ ਜੁ-ੜੀ-ਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿ-ਮਾ-ਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ

ਲਗਾਤਾਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸੁੱ-ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੇਟ ਦੇ ਭਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਦੀ ਵੀ ਪੇਟ ਦੇ ਭਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਟ ਵਿਚ ਖ-ਰਾ-ਬੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਤੇ ਦ-ਬਾ-ਅ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ,

ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਸਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਦ-ਬਾ-ਅ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਆਦਾ ਸੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਸੌਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪੇਟ ਤੇ ਕਮਰ ਦੇ ਭਾਰ ਸੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਾ-ਕ-ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ,ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਤਾ-ਕ-ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ

ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਮਾ-ਸ-ਪੇ-ਸ਼ੀ-ਆਂ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਦ-ਬਾ-ਅ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ,ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸੌਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਪੇਟ ਜਲਦੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ ਜਲਦੀ ਹ-ਜ-ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸੌਣ ਨਾਲ ਦਿਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹੋ

ਕੇ ਸੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਮਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇ-ਜ਼ਾ-ਬ ਬਣਦਾ ਹੈ ਮਤੁਹਾਨੂੰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਸੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਸੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਸੌਣ ਦੀ ਆ-ਦ-ਤ ਪਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ,ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸ ਸਾਈਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਨੂੰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਸੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *