71 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਹਨ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਬੀਜ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਰੋ-ਗਾਂ ਦਾ ਕਾ-ਲ ਨੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਬੀਜ ਜੇ ਕ ਰ ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਸਟਰੋਲ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚ-ੜ੍ਹ-ਦੇ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਦਰਦ ਹੁੰਦੈ, ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐ-ਨ-ਕ ਉੱਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਇਰਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋ ਈ ਵੀ ਨਾ-ੜ ਬੰ-ਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,

ਬ-ਲੱ-ਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਵਧਣ ਘਟਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੱਡੀਆਂ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਿਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਬ-ਵਾ-ਸੀ-ਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਬੀ ਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ

ਹਰ ਰੋਜ਼ ਛਿੱਲ ਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਸ ਬੀਜ ਖਾਓ ਜਾਂ ਫਿ ਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਰ ਰੋ-ਜ਼ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾ-ਕ-ਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੁ ਹਾ ਡਾ ਸਰੀਰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋਵੇਗਾ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁ-ਕ-ਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼-ਰੂ-ਰ-ਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ,

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਇਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕ ਰ ਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁ-ਕ-ਤ ਰਹੇ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *