74 ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਵੀ 25 ਦੀ ਫੁਰਤੀ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਕੋਈ ਵੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਹੋਵੇ ਤਿੰਨ ਦਿ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਥ-ਕਾ-ਵ-ਟ ਦੂ-ਰ ਹੋ, ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਚੁ-ਸ-ਤੀ ਆਵੇਗੀ, 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਵੀ ਤੁਸੀ ਪੰ-ਚੀ ਵਰਗੇ ਮ-ਹਿ-ਸੂ-ਸ ਕ ਰੋ ਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਾ-ਕ-ਤ,ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ,ਆਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ

ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਜਰੂਰ ਕਰੋ,ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਣਪੀਣ ਦੀਆਂ ਬ-ਦ-ਲਾ-ਵ ਹੋਇਆ ਹੈ,ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਆਲਸ ਪੈ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੋ-ਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਲ ਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਾਮ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਾਲੇ ਛੋਲੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਛੁ-ਹਾ-ਰੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ,

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਖੂ-ਨ ਦਾ ਵ-ਹਾ-ਅ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੀਂਦ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ,ਸਰਦੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਤੇ ਘੋੜੇ ਵ ਰ ਗੀ ਤਾ-ਕ-ਤ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁ-ਕ-ਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਜਰੂਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਛੋਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਦਾਮ ਪਾਣੀ ਵਿੱ ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਇਕ ਮੁੱਠੀ ਕਾਲੇ ਛੋਲੇ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ 5 ਬਦਾਮ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਦੋ ਸਹਾਰੇ ਪਾ ਦੇਣੇ

ਹਨ 1 ਚੱਮਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਫ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਲਕੀ ਅੱ ਗ ਤੇ 5 ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਤਕ ਇਸ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉ-ਬਾ-ਲਾ ਆ ਜਾਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉ ਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਛੋਲੇ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬ-ਦਾ-ਮ ਲੈਣੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਰਹੇਗੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਸਾ ਰੀ ਆਂ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ-ਆਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਹੱਡੀਆਂ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਦੂ-ਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਦਰਦ ਕਰਨਗੇਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾ ਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾ ਲ ਤੁਸੀਂ ਉਪਰ ਦੱਸੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੋ ਦੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁ-ਕ-ਤ ਰਹੇਗਾ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *