75 ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ 28 ਦੀ ਫੂਤਰੀ 100 ਸਾਲ ਤੱਕ Calcium ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀ

ਪਚੱਤਰ ਦੀ ਉਮਰ ਚ ਸੌ ਸਾਲ ਦੇ ਲੱਗੋਗੇ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ,ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਦਾਮ ਲੈਣੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਟੇ ਤਿਲ ਲੈਣੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼ੂਗਰ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ

ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੱ-ਡੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਹੈ,ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ.ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਕਬਜ਼ ਗੈਸ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਚਮੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਵਾਂ ਨਿਖਾਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਵਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਚੀਨੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਦੂ-ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਮੋਟਾਪਾ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਚ-ਮ-ੜੀ ਉੱਤੇ ਨਵੀਂ ਰੌਣਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੂ-ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਿੱਨ ਫੈਟੀ ਐ-ਸਿ-ਡ ਐਂ-ਟੀ-ਓ-ਕ-ਸੀ-ਡੈਂ-ਟ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸਾਰੇ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿ-ਸ਼ੈ-ਲੇ ਪ-ਦਾ-ਰ-ਥਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿ-ਰ-ਦੇ-ਸ਼ ਖ਼ੂ-ਨ ਦੀ ਸ-ਰ-ਕੂ-ਲੇ-ਸ਼-ਨ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੋਟਾਪਾ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ

ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਵੀ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ. ਤੁਸੀਂ ਰਾਗੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਅ-ਨਾ-ਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਾਗੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਕਣਕ ਵਾਲੇ ਆਟੇ ਵਿਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਇਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੰਜ ਬਦਾਮ ਭਿਉਂ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਲ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਚਬਾ ਚਬਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਆਂਵਲੇ

ਦਾ ਜੂਸ ਪੀਆ ਕਰੋ ਕੱਚਾ ਆਂਵਲਾ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚਬਾ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਟੇ ਤਿਲਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਖਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਦ ਉਪਰ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਦੇ ਲੱਡੂ ਬਣਾ ਕੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ

ਦ-ਲੀ-ਆ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੂਣ ਵਾਲਾ ਦਲੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਲਓ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ,ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ,ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ ਹੱਡੀਆਂ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋੜ ਤੁਹਾਡੇ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੋਡ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋਡ਼ਾਂ ਦੀਆਂ

ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ.ਇਸ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਿੱਲੀ ਥੱਲੇ ਵੀਡਿਓ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਇਹ ਨੁ-ਸ-ਖਾ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੋਗੇ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *