ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਜੋਸ਼ ਭਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਲੰਗ ਤੋੜ ਨੁਸਖਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਜੋਸ਼ ਭਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜੋ-ਸ਼ ਭਰ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ ਇਕ ਅਨੋਖੀ ਤਾਜ਼ਗੀ ਭਰ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ,ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਰੱਖ ਸਕੋਗੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿੰ-ਗ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਟੈਮਿਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਢਿੱਲਾਪਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ

ਦਿਲ ਡਰ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ,ਇਹਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਸਾਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਹਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ ਸਫੇਦ ਮੁਸਲੀ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਇਰਾਨੀ ਅਕਰਕਰਾ,ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ ਕੌਂਚ ਦੇ ਬੀਜ ਚਿੱਟੇ,ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ਤਾਵਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਪੱਚੀ ਗ੍ਰਾਮ ਜਵੇਤਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ,

50 ਗ੍ਰਾਮ ਧਾਗੇ ਵਾਲੀ ਮਿਸ਼ਰੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ,ਇਹਨਾ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ,ਇਸ ਪਾਊਡਰ ਦਾ ਇਕ ਚਮਚਾ ਸਵੇਰੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਸੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਚਮਚਾ ਕੋਸੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਖਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਇਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ

ਇਕ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਭਰ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰ-ਗ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਭਰ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕਮਜੋਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਉ ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ ਇਕ ਅਨੋਖੀ ਤਾਜ਼ਗੀ ਭਰ ਜਾਵੇਗੀ

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਜਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ,ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ ਖੱਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਤਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *