ਅਜਿਹੀ ਦਵਾਈ ਜੋ ਮੌ-ਤ ਦੇ ਮੂੰਹੋ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ

ਅਨੇਕਾਂ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਆ-ਯੁ-ਰ-ਵੈ-ਦਿ-ਕ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੀ-ਮ-ਰਿ-ਆਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਸ ਕ ਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੇਂ-ਗੂ, ਮ-ਲੇ-ਰੀ-ਆ, ਟਾ-ਈ-ਫਾ-ਈ-ਡ ਵਿ ਅ ਕ ਤੀ ਦੇ ਸੈੱਲ ਘ-ਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਹਨ

ਇਹ ਦ-ਵਾ-ਈ ਵੈਦ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇ ਹ ਨਾ ਦਾ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਹੈ 988807848 ਜੋ ਕਿ ਇ ਹ ਆ-ਯੁ-ਰ-ਵੇ-ਦਿ-ਕ ਦ-ਵਾ-ਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਡੇਂ-ਗੂ ਹੈ ਤਾਂ ਇ ਕ ਦਿਨ ਦੁ-ਆ-ਈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁ-ਰ-ਨ ਫਿ ਰ ਨ ਜੋ-ਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਟਾ-ਈ-ਫਾ-ਈ-ਡ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਦੀਆਂ ਇਕ ਤੋਂ ਦੋ ਡੱ-ਬਿ-ਆ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ

ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਨਿੱ ਕੀ ਆਂ ਨਿੱ ਕੀ ਆਂ ਦ-ਵਾ-ਈ ਦੀਆਂ ਡੱ-ਬੀ-ਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੈੱ-ਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਿਰਫ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਸੈੱ-ਲ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਨਾ ਲ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਆ-ਯੁ-ਰ-ਵੇ-ਦਿ-ਕ ਦ-ਵਾ-ਈ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱ ਡੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਨੂੰ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇਹ ਦ-ਵਾ-ਈ

ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਚਮਚ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲੈ ਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਮਾਂ ਵੀ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦ-ਵਾ-ਈ ਸਿ ਰ ਫ 590 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੇ ਚ ਮਿ ਲ ਦੀ ਹੈ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੋਵੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰ ਗੂ ਠੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋ-ਗ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉਪਰ ਦੱਸੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਕਰਕੇ

ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰੋ-ਗ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਅਤੇ ਇ ਹ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਅ-ਜ਼-ਮਾ-ਈ-ਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਏਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿਚ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਗ-ਰੀ-ਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਖ-ੜ-ਕ-ਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾ ਏ ਗਾ

ਇਹ ਦਵਾਈ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਖ-ਰਾ-ਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਅਨੁ ਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਦਾ ਨਿ-ਵਾ-ਰ-ਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆ ਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *