ਪੁਰਾਣੀ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਖਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਪੁਰਾਣੀ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਖਾ-ਰਿ-ਸ਼ ਇਸ ਨੁ ਸ ਖ਼ੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਆਪਾਂ ਗ-ਲ-ਤ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿ-ਕਾ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ,ਗ-ਲ-ਤ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਖ਼ੂ-ਨ ਵਿੱਚ ਅ-ਨੇ-ਕਾਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ-ਰ-ਸ਼ ਹੋ ਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਖਾਰਸ਼ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੀ ਰੋਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ

ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਖਾ-ਰ-ਸ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਦ-ਵਾ-ਈ ਉਨਾ ਚਿਰ ਹੀ ਖਾ-ਰ-ਸ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਦ-ਵਾ-ਈ ਦਾ ਮੈ-ਡੀ-ਸ-ਨ ਦਾ ਵਰਤੋ ਕ ਰ ਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਰੀਰ ਉਪਰ ਖਾ-ਰ-ਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਖਾ-ਰ-ਸ਼ ਜਾ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖ-ਤ-ਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇ ਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ

ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪ ਹਿ ਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਫੜਕੜੀ ਫੜਕੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੋ-ਗ ਜ਼-ਖ-ਮ ਜਾਂ ਖਾ-ਰ-ਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫਟਕੜੀ ਨੰੂ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਰਗੜ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਖਾ-ਰ-ਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਇੱਕ ਫੜਕੜੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੱ ਟ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ

ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਤੇ ਲਗਾ ਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾ-ਰ-ਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਦਨ ਪੱਟ ਲੱਤ ਜਾਂ ਗੁ-ਪ-ਤ ਅੰਗ ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਾਇਮ ਤੱਕ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾ ਡੇ ਖਾ-ਰ-ਸ਼ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁ-ਜ-ਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਡ਼੍ਹ ਤੋਂ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਨੁਸਖਾ ਵੀ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਲੈਣਾ ਹੈ

ਇਕ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਕੌਲੀ ਵਿੱ ਚ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸੇ ਕੋਹਲੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਹਲਦੀ ਮਿਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵ ਰ ਤੋਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਰੂਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾ-ਰ-ਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾ-ਰ-ਸ਼ ਜ ੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਘੰਟੇ ਇਸ ਨੂੰ

ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾ-ਰ-ਸ਼ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜ ਜਾਂ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸ ਰੀ ਰ ਦੀ ਖਾ-ਰ-ਸ਼ ਠੀਕ ਨ੍ਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤਣਾ ਹੈ,ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ

ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੁ ਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਖਾ-ਰ-ਸ਼ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *