ਤੇਜ਼ਾਬ ਬਣਨਾ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਚ’ ਹੋਵੇਗਾ ਖਤਮ ਵੈਦ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਤੇ-ਜ਼ਾ-ਬ ਬਣਨ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਖ-ਤ-ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁ ਕ ਤੇ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਚ ਤੇ-ਜ਼ਾ-ਬ ਬਣਨ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਜੜ ਤੋਂ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ-ਜਾ-ਬ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਈਆਂ ਦੇ ਤੇ-ਜ਼ਾ-ਬ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਈਆਂ ਦੇ ਤੇ-ਜ਼ਾ-ਬ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਸਮੇਂ ਤੇ-ਜ਼ਾ-ਬ ਬਣਦਾ ਹੈ

ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਰ ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਉਸ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਬਚਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਤੇ-ਜ਼ਾ-ਬ ਗੈਸ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅ-ਜ-ਵੈ-ਣ ਨੂੰ ਕਿ ਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਡੇਢ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਢਾਈ ਲਿਟਰ ਤੱਕ ਹਰ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ

ਜੋ ਅਸੀ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮ-ਸਾ-ਲੇ-ਦਾ-ਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਬੰ-ਦ ਕਰਨਾ ਹੋ ਵੇ ਗਾ ਅਤੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਏਸ ਤੇ-ਜ਼ਾ-ਬ ਅਤੇ ਗੈਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਵਲੇ ਦੇ ਪਾਊਡਰ ਦਾ ਅਧਾ ਚਮਚ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਅਧਾ ਚਮਚ ਸਾਮ ਨੰ ਸੇਵਨ ਕਰ ਸ ਕ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮੀਆ ਵਿਚ ਗੂੰਦ ਕਤੀਰੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਦ ਜ਼ ਰੂ ਰ ਖਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਚਬਾ-ਚਬਾ

ਕੇ ਖਾਣਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਖਾ ਲੈਨੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਖਾਣਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰਾ ਹੀ ਪਿ ਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ-ਲ-ਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਗੈਸ ਅਤੇ ਤੇ-ਜ਼ਾ-ਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ 30 ਐਲ ਐਲ ਲੀ ਵ ਰ ਸੈ-ਨੀ-ਟੈ-ਜਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋ-ਲ-ਨ ਕ-ਲੀ-ਨ-ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇ ਵੇਚੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਲੈਣਾ

ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਵਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਸ ਅਤੇ ਤੇ-ਜ਼ਾ-ਬ ਵਰਗੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਣ ਗੀ ਆਂ,ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀ ਐਸੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱ ਖ ਣਾ ਅਤੇ ਗੈਸ ਬਣੇ ਹੀ ਨਾ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *