ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਰ ਦਾ ਦਰਦ ਖਤਮ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਇਸ ਨੂੰ ਇ ਕ ਵਾਰ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਰ ਦਰਦ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਗਰਮੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਇਸ ਨੁ-ਕ-ਤੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁ ਹਾ ਡੀ ਕਮਰ ਦਰਦ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।ਕਮਰ ਦਰਦ ਦੀ ਪ੍ਰੋ-ਬ-ਲ-ਮ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਗ-ਲ-ਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾ-ਮਾ-ਨ ਗ-ਲ-ਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਕ ਲਈਏ ਜਾਂ

ਕਮਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਇਹ ਸ ਭ ਦੀ ਕਾਰਨ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਮਣਕਾ ਖਿਸਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਥੇ ਗੈਪ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਮਰ ਦਰਦ ਦੀ ਪ੍ਰੋ-ਬ-ਲ-ਮ ਸ਼ੁ ਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋ-ਬ-ਲ-ਮ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਬ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਸੀ ਦੋ ਨੁਕਤੇ ਦਸਾ ਗੇ ਜਿੱਸ ਨਾ ਲ ਕਮਰ ਦਰਦ ਦੀ ਪ੍ਰੋ-ਬ-ਲ-ਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਲਈ ਸੁੰ-ਢ ਦੀ ਜ਼-ਰੂ-ਰ-ਤ ਪਵੇਗੀ

ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਸ ਕੇ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਵੋ।ਅਗਰ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਚਮਚ ਸਵੇਰੇ ਇਕ ਚੱਮਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਹੈ,ਜੇਕਰ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਟਾ ਈਮ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਸਵੇਰੇ ਅੱਧਾ ਚੱਮਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸੁੰਢ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੈ-ਚੁ-ਰ-ਲੀ ਪੇਨ ਕਿੱਲਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕ ਰ ਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਹ-ਜ਼ਾ-ਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *