ਨਾੜੀਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿਚ ਬਲੋਕੇਜ ਖੋਲ ਦਉਗਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਦਰਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਸ-ਰ-ਕੂ-ਲੇ-ਸ਼ਨ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਨਾ-ੜੀ-ਆਂ ਬ-ਲੋ-ਕ ਹੋਣ ਲੱ ਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਵਜਾਹ ਨਾਲ ਇਹ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਸ-ਮ-ਸਿ-ਆ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਉਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ-ਟ-ਰੈ-ਸ,ਥਕਾਵਟ ਜੇ ਕ ਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚ

ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖ-ਤ-ਰ-ਨਾ-ਕ ਹੋ ਸ ਕ ਦਾ ਆ।ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਨੁਸਖਾ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਪ-ਰੋ-ਬ-ਲੰ-ਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਓ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਤੁ ਹਾ ਨੂੰ 10ਗ੍ਰਾਮ ਕਾਲੀ ਸਾਬਤ ਮਿਰਚ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ 10ਗ੍ਰਾਮ ਅਖਰੋਟ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ 10ਗ੍ਰਾਮ ਅ-ਲ-ਸੀ ਦੇ ਬੀਜ ਲਵੋ ਫਿਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਦਾਲ ਚੀਨੀ ਦਾ ਪਾਉਡਰ ਇਹ ਤੁ ਹਾ ਨੂੰ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕ ਰ ਨਾ ਹੈ ਇਹ ਉਪਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਬ-ਲੋ-ਕ ਨਾ-ੜੀ-ਆਂ ਨੂੰ

ਖੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੰਮਜੋਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖ-ਤ-ਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਮਿਸ਼ਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ 10ਗ੍ਰਾਮ,ਫਿਰ ਮੰਗੇ ਦੇ ਬੀਜ ਵੀ 10ਗ੍ਰਾ ਮ ਲਵੋ ਮੰਗੇ ਦੇ ਬੀਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਖ-ਣਿ-ਜ ਅਤੇ ਮਿ-ਨ-ਰ-ਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ-ੜੀ-ਆਂ ਦੀ ਕੰ-ਮ-ਜੋ-ਰੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ-ੜੀ-ਆਂ ਦੀ ਬ-ਲੋ-ਕੇ-ਜ ਖੁਲਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਲਾ-ਸ-ਟ ਚੀਜ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਤੇਜ ਪੱਤਾ ਇਹ ਵੀ 10ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ

ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਸ ਲਵੋ,ਤੇ ਪੀਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ-ੜੀ-ਆਂ ਦੀ ਬ-ਲੋ-ਕੇ-ਜ ਜਾ ਕੰਮਜੋਰੀ ਤੋਂ ਪ-ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਾ ਜਾਂ ਐ-ਕ-ਸ-ਰ-ਸਾ-ਈ-ਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਓ ਰੋਜਾਨਾ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਯੋ ਗਾ ਅਤੇ ਐ-ਕ-ਸ-ਰ-ਸਾ-ਈ-ਸ ਜਰੂਰ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਖਿਚਾਵ ਹੋਵੇ।ਇਹ ਉਪਚਾਰ 60ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ 10 ਪੂ-ੜੀ-ਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਇਕ ਪੂੜੀ ਦਾ

ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤਕ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਖਾ ਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁੱਝ ਪੀਣਾ ਹੈ 10 ਦਿਨ ਵਿਚ ਪੂ-ੜੀ-ਆਂ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਰਿ-ਜ਼-ਲ-ਟ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬ-ਲੋ-ਕ ਨਾ-ੜੀ-ਆਂ ਖੁ ਲ ਣ ਲਗ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਨਾ-ੜੀ-ਆਂ ਦੀ ਕੰਮਜੋਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾ-ੜੀ-ਆਂ ਦੀ ਕੰਮਜੋਰੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵਿਟਾਮਿਨ B ਅਤੇ D ਤੋਂ ਭਰਪੂਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵਿਚ ਇਦਾ ਦੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ

ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੋਜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਵਿਟਾਮਿਨ D ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਨਾ-ੜੀ-ਆਂ ਦੇ ਸਵਸਥ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਉ-ਬ-ਸ-ਰ-ਵ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਸਵੇਰੇ 10ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧੁੱਪ ਜ ਰੂ ਰ ਲਵੋ ਜੋ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਵਿਟਾਮਿਨ D ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ ਦੁਪਹਿਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਧੁੱਪ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਸਥ ਨੂੰ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *