ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਰਦਾਰ ਨੁਸਖਾ ਮਰਦਾ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ

ਆਹ ਨੁਕਤਾ ਕਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਓ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾਕਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਵੀ-ਰ-ਜ ਦਾ ਪਤਲਾਪਨ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਵੀਰਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਵੀਰਜ ਗਾ-ੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਅਨੌਖੀ ਤਾਕਤ ਭਰ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁ-ਸ਼ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ,ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੇ ਬਣਾ ਕੇ

ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੇਵਨ ਕਰੋ,ਲਿੰ-ਗ ਦਾ ਢਿੱਲਾਪਣ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਫੇਦ ਮੁਸਲੀ ,ਸਤਾਵਰ, ਕੌਂਚ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਬੀਜ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ 30,30 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਲਓ, 10ਗਰਾਮ ਇਰਾਨੀ ਅਕਰਕਰਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੀਹ ਗਰਾਮ ਭੱਖੜਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ, 30 ਗ੍ਰਾਮ ਕਾਲੀ ਮੂਸਲੀ 30ਗ੍ਰਾਮ ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ 30 ਗਰਾਹਮ ਜਲਵੱਤਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਸ ਕੇ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ

ਛਾਣ ਕੇ ਵੱਖ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ,ਇਸ ਦਾ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਸਵੇਰੇ ਅੱਧਾ ਚੱਮਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ ਵੀ-ਰ-ਜ ਪਾ-ਤ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰ-ਗ ਚ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤੀ ਆਵੇਗੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦ-ਵਾ-ਈ ਬਣੀ-ਬਣਾਈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸ

ਜਿਲਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤਸੀਲ ਪੱਟੀ 6239617099 ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਲਈ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਇਹ ਦੁ-ਆ-ਈ ਘਰ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵੀਰਜ ਪੀਣ ਦੇ ਪ-ਤ-ਲੇ ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਅਤੇ ਲਿੰ-ਗ ਦਾ ਟੇ-ਡਾ-ਪ-ਣ ਢਿੱ-ਲਾ-ਪ-ਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦ-ਵਾ-ਈ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *