ਸਭ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਛੂ-ਮੰਤਰ-ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਿਰੋਗ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਖਾਓ ਇਹ 14 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਟਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਦੀ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁ ਹਾ ਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿ-ਹ-ਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ,ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਅ-ਨਾ-ਜ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਬ-ਚਾ-ਅ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਕ ਰ ਦੇ ਹਾਂ ਕੇ ਇਸ ਆਟੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅ-ਨਾ-ਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ-ਉਂ-ਦਾ ਹੈ ਕੋਧਰਾ, ਕੁਟਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਅਨਾਜ ਹੈ, ਕੰਗਨੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਹੈ ਸਾਬੂਦਾਣਾ, ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੌ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਕਾਲੇ ਛੋਲੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਸ-ਵਾਂ-ਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਕੀ ਦੇ ਦਾਣੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਨ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅ ਨੁ ਸਾ ਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ,

ਤੁਸੀਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਲੈਣੀ ਹੈ,ਇਹਨਾ ਸਾਰੀਆ ਅ-ਨਾ-ਜਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪ ਹਿ ਲਾਂ ਧੋ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੁੱਪ ਤੇ ਸੁਕਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਟਾ ਬਣਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਹੈ ਉ ਹ ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਟੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ

ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਆਟੇ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਆਂ ਕਿ-ਰਿ-ਆ-ਵਾਂ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਦੂ-ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬ-ਲੱ-ਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਨਾਲ ਸ-ਬੰ-ਧਿ-ਤ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨ ਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ੂਗਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਖੂ-ਨ ਦਾ ਵ-ਹਾ-ਅ ਵੀ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਵੀ ਪੈ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ,

ਇਹ ਅਨਾਜ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾ-ਹੇ-ਵੰ-ਦ ਹੈ,ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਘ ਰ ਦੇ ਵੇ ਤੇਹ ਸਾਡੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇ,ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉੱ ਪ ਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਰੋ-ਟੀ-ਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,

ਅਤੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਦੂ-ਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕਾ-ਮ-ਯਾ-ਬ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਾਚਨ ਕਿ ਰਿ ਆ ਵੀ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *