2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਜ਼ੇਬ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖੋ-ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਛਾ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਜੋ ਕਹੋਂਗੇ ਓਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੇਬ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੋ-ਸ਼ ਦੋ ਹ-ਜਾ-ਰ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਚ ਪੈ-ਸਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਮੁ-ਸ਼-ਕ-ਲਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ,ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜੀ-ਭ ਦੇ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ

ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀ ਸ਼-ਰ-ਧਾ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਉ-ਭਾ-ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲਾਲ ਰੰ-ਗ ਦਾ ਕੱ-ਪ-ੜਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਟੁ-ਕ-ੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੁ-ਟ-ਕੀ ਸੰ-ਧੂ-ਰ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰ-ਢ ਮਾ-ਰ ਦੇਣੀ ਹੈ,ਵੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰ-ਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ

ਤਾਂ ਜੋ-ਸ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਸੰ-ਧੂ-ਰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਡਿੱ-ਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੰ-ਦ ਕੀਤਿਆਂ ਸੰ-ਦੂ-ਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁ-ਰਾ ਕੰਮ ਸੰ-ਪੂ-ਰ-ਨ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈ-ਸਿ-ਆਂ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬ-ਟੂ-ਏ ਦੀ ਇਕ ਸਾ-ਈ-ਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ-ਰ-ਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹ-ਮੇ-ਸ਼ਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ

ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਚ ਪੈ-ਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾ-ਰੇ-ਗਾ,ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਪੂ-ਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ-ਰਾ-ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁ-ਸ਼-ਕ-ਲਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਰੁ-ਕੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਲੋ-ਕਾ-ਯੁ-ਕ-ਤ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨੋਂ ਚੀ-ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ-ਰ-ਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰ ਰੁ-ਕਾ-ਵ-ਟ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੰ-ਡ-ਲੀ ਦੋ-ਸ਼ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਰਕ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉ-ਪਾ-ਅ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਨ,ਚੌਦਾਂ ਚੌਦਾਂ ਅਠਾਰਾਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਇਸ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਦੀ ਵੀ-ਡੀ-ਓ ਸਾਡੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਮਾਤਾ ਲ-ਕ-ਸ਼-ਮੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਫ਼-ਰ-ਕ ਤਾਂ ਆ ਜਾ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *