ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਹਿੰਗ ਵਰਦਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ-ਹੁਣ ਜਾਣੋ ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ

ਭਾਰਤੀ ਰਸੋਈ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਸਾਲੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰ-ਸੋ-ਈ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੰਗ ਦਾ ਡੱ-ਬਾ ਵੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕਿਸੇ ਜਾ-ਦੂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਚੁਟਕੀ ਹੀਂਗ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੇਟ ਦਰਦ, ਬ-ਦ-ਹ-ਜ਼-ਮੀ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਉਲਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸ-ਮੱਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਹੀਂ-ਗ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਵ-ਰ-ਦਾ-ਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ-

ਇ-ਰੈ-ਕ-ਟਾ-ਈ-ਲ ਡਿ-ਸ-ਫੰ-ਕ-ਸ਼-ਨ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰਕ ਤਾ-ਕ-ਤ ਵਧਾਓ-:ਐਂ-ਟੀ-ਇੰ-ਫ-ਲੇ-ਮੇ-ਟ-ਰੀ, ਐਂ-ਟੀ-ਬੈ-ਕ-ਟੀ-ਰੀ-ਅ-ਲ ਅਤੇ ਐਂ-ਟੀ-ਵਾ-ਇ-ਰ-ਲ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹਿੰ-ਗ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰ-ਤੀ-ਰੋ-ਧ-ਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮ-ਰ-ਦਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਿ-ਹ-ਤ-ਮੰ-ਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ‘ਚ ਇਕ ਚੁਟਕੀ ਹੀਂ-ਗ ਮਿਲਾ

ਕੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਵਿਚ ਸੁੱਕੇ ਅਦਰਕ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਇ-ਰੈ-ਕ-ਟਾ-ਈ-ਲ ਡਿ-ਸ-ਫੰ-ਕ-ਸ਼-ਨ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤ-ਣਾ-ਅ ਨਾਲ ਵੀ ਜੂ-ਝ-ਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ‘ਚ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਰੋ-ਕ-ਥਾ-ਮ-:ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਰੋ-ਗੀ-ਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੀਂ-ਗ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਹੀਂ-ਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਇਹ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਨਿ-ਯੰ-ਤ-ਰਿ-ਤ ਕਰਕੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਲੱ-ਛ-ਣਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਨਾਲ ਲ-ੜ-ਨ ‘ਚ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ-:ਹੀਂਗ ਐਂ-ਟੀ-ਆ-ਕ-ਸੀ-ਡੈਂ-ਟ-ਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰ-ਤੀ-ਰੋ-ਧ-ਕ ਸ-ਮ-ਰੱ-ਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ‘ਚ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਗ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਸੇਵਨ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਰੈ-ਡੀ-ਕ-ਲ-ਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *