ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਮਾਲ ਦੱਸਿਆ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲੱਛਣ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਤੇ 6 ਦਿਨ ਚ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਨੁਸਖਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਯੂਰਿਕ ਐ-ਸਿ-ਡ ਦਾ ਇ ਲਾ ਜ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਯੂਰਿਕ ਐ-ਸਿ-ਡ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੱ-ਛ-ਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਸੌਂ ਕੇ ਉੱ ਠ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਮੋਢੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੋਡਿਆਂ ਵਿਚ ਜੋੜਾਂ

ਵਿਚ ਜ-ਕ-ੜ-ਨ ਮ-ਹਿ-ਸੂ-ਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਸੌਂ ਕੇ ਉਠ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੈਰ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ ਚੁਭਣ ਵਾਲਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਗੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਜੋੜਾਂ ਵੇਚ ਘਟ ਘਟ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂ-ਰਿ-ਕ ਐ-ਸਿ-ਡ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ ਹੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ

ਪਿਛਲੇ ਅਤੇ ਫ਼ਾਲਤੂ ਪ-ਦਾ-ਰ-ਥਾਂ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਚੰਗੀ ਤ ਰਾਂ ਇ ਹ ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਯੂਰਿਕ ਐ-ਸਿ-ਡ ਵਧਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਯੂਰਿਕ ਐ-ਸ-ਡ ਵਧਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਾਹ ਰੋ-ਗ ਪਿਤ ਰੋ-ਗ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾ ਯੂ-ਰਿ-ਕ ਐ-ਸਿ-ਡ ਬਣਨ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ

ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਖੂ-ਨ ਵਿਚ ਯੂ-ਰਿ-ਕ ਐ-ਸਿ-ਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇ ਉਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂ-ਰਿ-ਕ ਐ-ਸਿ-ਡ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕੋਲਡ ਡਰਿ ਕ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਕੋਈ ਜੂਸ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਖਾਓ ਗਏ ਜਾਂ

ਜਿਆਦਾ ਏ ਸੀ ਵਿਚ ਰਹੋਗੇ ਠੰਡੀ ਤਸੀਰ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਓ ਪੀਓ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂ-ਰਿ-ਕ ਐ-ਸਿ-ਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਜਾਦੀ ਹੈ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬੂ ਟੀ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੋ-ਖ-ੜੂ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼-ਮੀ-ਨ ਤੇ ਖਿੱ-ਲ-ਰ-ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋ ਫਲ ਲਗਦਾ ਹੈ ਰੋਸੁ ਕੰਡੇਦਾਰ ਸਾਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ

ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਉਸ ਦੇ ਸਿ ਰ ਫ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਪੱਤੇ ਟਾਹਣੀਆਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਸਵੇਰੇ ਕੁਝ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਪੰਜ ਤੱਕ ਇਸ ਨਿੱਕੀਆਂ ਪੱਤੇ ਸ-ਮੇ-ਤ ਤਾ-ੜੀ-ਆਂ ਖਾ ਲ ਓ ਅਤੇ ਉਪਰ ਤੋਂ ਇਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾ-ਹ-ੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਪੱ ਤੇ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਗਰਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ

ਇਸ ਵਿੱਚ 16 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲਓ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਡੇ ਉ-ਤਾ-ਰ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਨਾ ਲ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇ ਵਿ-ਸ਼ੈ-ਲੇ ਪ-ਦਾ-ਰ-ਥ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ,ਇਸ ਪ੍ਰ ਕਾ ਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਕ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇ ਕਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁ ਹਾ ਨੂੰ ਫ-ਰ-ਕ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁ ਹਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *