ਡਾਕਟਰ ਕਰਦਾ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਦੂਰ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਰੀੜ ਦੀ ਹੱ-ਡੀ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝੋ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ੜਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਹਾਈਆਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਰਿ-ਪੋ-ਰ-ਟਾਂ ਕਰਵਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ,ਤਾਂ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਵਿੱ ਚ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਰਨ-ਫਿਰਨ ਵਿੱਚ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਨਾਲ ਸ-ਬੰ-ਧ-ਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਵਾ ਰ ਇਸ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਓ,

ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆ ਪ ਣੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵੈਦ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜਕਲ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਸੁਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀ-ਡੀ-ਓ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਰੋ-ਗੀ ਨੂੰ ਠੀ-ਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਹਥਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਧੂ-ਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕ ਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ

ਅਤੇ ਗੋਡੇ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ ਪਾਕੇ ਸਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇ ਹ ਨਾਂ ਦੇ ਸਰਸੇ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮ-ਰੀ-ਜ਼ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ,ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਦੀ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਸ-ਬੰ-ਧ-ਤ ਕੋ ਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂਇਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਕੇ ਚੈਕਅੱਪ ਜਰੂਰ ਕਰਵਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਸ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ

ਇ-ਲਾ-ਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿ-ਪੋ-ਰ-ਟਾਂ ਕ-ਰ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾ ਅ ਦ ਸਿਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕ-ਰ-ਵਾ-ਇ-ਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ-ਸਾਫ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋੜਾਂ ਨਾਲ ਸ-ਬੰ-ਧ-ਤ ਕੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਿੰਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਥਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਮ-ਲੇ-ਰ-ਕੋ-ਟ-ਲਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਆ ਪ ਣੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *