ਖ਼ਰਾਬ ਗੁਰਦੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਠੀਕ-ਇਹਨਾਂ ਜੜ੍ਹੀ ਬੂਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰੋ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ਼

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਗੁਰਦੇ ਖ-ਰਾ-ਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਨਾਲ ਜੁ ੜੀ ਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਗੁਰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਕਿ ਡ ਨੀ ਵੇਚ ਕੋ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉ-ਲ-ਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪ-ਸ਼ਾ-ਬ ਆਉਣ ਦੀ ਮਾ ਤ ਰਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪੀ-ਲੇ ਰੰ-ਗ ਦਾ ਵੀ

ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉਪਰ ਖਾ-ਰ-ਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱ-ਖ ਵੀ ਘੱਟ ਲੱ ਗ ਦੀ ਹੈ ਕਿ-ਡ-ਨੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਯੂ-ਰੀ-ਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾ-ਲ-ਤੂ ਪ-ਦਾ-ਰ-ਥਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ ਰੀ ਰ ਵਿੱਚ ਜ-ਮਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਦੀ

ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹ ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੱਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੂਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁ ਝ ਬੂਟੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾੜ੍ਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇ ਨ੍ਹਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰਦੇ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ

ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਸ਼ਨੀ ਬੂਟੀ, ਭਖੜਾ, ਖੁਰਪੇ ਦੇ ਬੀਜ ਪੁਦੀਨਾ ਅਜਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾੜ੍ਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸ ਵੇ ਰੇ-ਸ਼ਾਮ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਜਿਆਦਾ ਤਰ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ ਹਿ ਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੁਝ ਚੈੱਕਅੱਪ ਕਰਵਾ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਪਰ ਦੱਸੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁ-ਰੂ-ਆ-ਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਰੋ-ਗ ਨੂੰ ਪ-ਹਿ-ਚਾ-ਣ ਕੇ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁ ਹਾ ਡੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲ ਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *