ਸਰਬ ਲੋਹ ਦੇ ਬਰਤਨਾ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ-ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸ-ਰ-ਬ-ਲੋ-ਹ ਬਰਤਨ ਦੇ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਕਿ ਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬਲੋਹ ਬਰਤਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾ-ਹਿ-ਬਾ-ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰ ਸ-ਰ-ਬ ਲੋਹ ਦੇ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੋਜਨ ਛ-ਕਾ-ਇ-ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿ ਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ

ਵਿੱਚ ਆ-ਇ-ਰ-ਨ ਲੋਹਾ ਫਾ-ਸ-ਫੋ-ਰ-ਸ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰ ਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਰਦ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁ ਸੀਂ ਸ-ਰ-ਬ-ਲੋ-ਹ ਦੇ ਬਰਤਨ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਵਿਚ ਸਬਜੀ ਤਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸ-ਰ-ਬ-ਲੋ-ਹ ਦੇ ਬਰਤਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਟੋਰੀ ਹੋਗੀ ਗਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਭੋ ਜਨ ਛ-ਕਾ-ਇ-ਆ ਕਰੋ,ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਰਬ ਲੋਹ ਦੇ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ

ਸਬਜੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਰਬ ਲੋਹ ਦੇ ਬ ਰਤਨ ਵਿਚ ਸਬਜ਼ੀ ਖ-ਰਾ-ਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਸਰਬ ਲੋਹ ਦੇ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਮ ਕ ਰ ਲਓ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰ ਲੋ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜੰ-ਗ ਉ-ਤ-ਰ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੇਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਸਕ ਦਾ ਹੈ,ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਦੂ-ਰ ਰੱਖਣ

ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ,ਤੁਸੀਂ ਏਸ ਲੋਹੇ ਦੇ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿਚ ਦੁੱਧ ਗਰਭ ਕਰ ਸ ਕਦੇ ਹੋ ਸਭਜੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਖਾਣਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਤੁਸੀ ਖੱ-ਟੀ-ਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ ੜੀ ਨਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਦਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜ-ਮਾ-ਅ ਸਕਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗੀ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀ ਆਪਣੀ ਸਿ-ਹ-ਤ ਨੂੰ ਜੇਕਰ

ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਬਲੋਹ ਦੇ ਬਰਤਨ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕ ਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿ-ਹ-ਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋ-ਗ ਨਹੀ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁ-ਕ-ਤ ਰਹੇਗਾ,

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *