ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਦੇ ਫਾਇਦੇ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ – ਪੀਸੀ ਹੋ ਈ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਵਿੱਚ ਲੱ-ਕ-ੜ ਦਾ ਬਰਾ ਅਤੇ ਰੰਗ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੱਪ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਚ ਪੀਸੀ ਹੋਈ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਘੋਲ ਲਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਰੰ-ਗੀ-ਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਰਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੈਰੇਗਾ। ਪੀਸੀ ਹੋਈ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ‘ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਮਕ ਜਾਂ ਤੇਲ ਪਾ ਦਿਓ, ਮਿਰਚ ਖ-ਰਾ-ਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।ਅੱਖਾਂ ‘ਚ ਦਰਦ — ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ‘ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਗੁਦਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਮਿਰਚ ਦਾ ਪੇਸਟ

ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਨਹੁੰ ‘ਤੇ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਅੱਖ ਦੁਖਦੀ ਹੈ, ਉਸ ‘ਤੇ ਲਗਾਓ। ਜੇਕਰ ਦੋਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ‘ਚ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਅੰਗੂਠਿਆਂ ਦੇ ਨਹੁੰਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਓ।ਪਾ ਗ ਲ ਕੁੱਤੇ ਵਲੋਂ ਕੱ-ਟਿ-ਆ ਹੋਇਆ – ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁੱਤੇ ਵਲੋਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਜ਼-ਖ਼-ਮ ‘ਤੇ ਲਗਾਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁੱ-ਤੇ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਜ਼-ਹਿ-ਰ ਨ-ਸ਼-ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਪਾਗਲ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੱ-ਟ-ਣ ‘ਤੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਜ਼-ਹਿ-ਰ ਨੂੰ ਨ-ਸ਼-ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼-ਖ਼-ਮ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਪਾਗਲ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੱ-ਟ-ਣ ‘ਤੇ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਦਾ ਪੇਸਟ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰ-ਚ-ਲਿ-ਤ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪਰਖ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੇਸਟ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿ ਚ ਲਾਰ ਵਹਿੰਦੀ ਹੈ।ਸੱਪ ਦੇ ਡੱ-ਸ-ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕੌ-ੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਪ ਦੇ ਡੰ-ਗ ਦੀ

ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇ-ਜਾ-ਜ਼-ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਨੂੰ ਤੇਲ ‘ਚ ਪੀਸ ਕੇ ਫੋ-ੜਿ-ਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਓ।ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਦਾ ਤੇਲ ਮੁਹਾਸੇ, ਦਾਦ, ਸੋਜ, ਖੁਜਲੀ ਅਤੇ ਚ-ਮ-ੜੀ ਦੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਵਿੱ ਚ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾ-ਰਿ-ਸ਼ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਹਾਸੇ ‘ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 125 ਗ੍ਰਾਮ ਲਾਲ ਮਿਰਚ, 375 ਗ੍ਰਾਮ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇ ਲ ਗਰਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉ-ਬਾ-ਲ-ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛਾਣ ਲਓ। ਇਹ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਦਾ ਤੇਲ ਹੈ।

ਇਹ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸੱਟ ਦੇ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੈ।ਬਿੱ-ਛੂ ਦੇ ਡੰ-ਗ-ਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਠੰਡਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪੀਸੀ ਹੋਈ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਦਾ ਚੂਰਨ ਗੁ-ੜ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲੈਣ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਪਾਣੀ ਦੇ ਨੁਕਸ – ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪੀਣ ਲਈ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਦੀ ਚਟਨੀ ਨੂੰ ਘਿਓ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖਾਣ

ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾ-ੜੇ ਪ੍ਰ-ਭਾ-ਵ ਨ-ਸ਼-ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਿਰਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ‘ਏ’ ਅਤੇ ‘ਸੀ’ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟੋ-ਕੋ-ਫੇ-ਰੋ-ਲ ਜਾਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ‘ਸੀ’ ਦਾ ਵਧੀਆ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਮਿਰਚ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੰਬਣ, ਨਿਊਰਲਜੀਆ (ਨਿਊਰਲਜੀਆ) ਅਤੇ ਗਠੀਏ ਦੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿ-ਰੋ-ਧੀ-ਉ-ਤੇ-ਜ-ਕ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਦੀ ਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਟੌ-ਨਿ-ਕ ਵਰਗਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਖਾਣ ਨਾਲ ਗੈ-ਸ-ਟ-ਰਾ-ਈ-ਟ-ਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਿ ਰ ਚਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੁਆਦ ਦੀਆਂ ਮੁ-ਕੁ-ਲਾਂ ਨੂੰ ਉ-ਤੇ-ਜਿ-ਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਉ-ਤੇ-ਜਿ-ਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਟਾਰਚ ਜਾਂ ਅਨਾਜ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਪਾਚਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਟਾਮਿਨ ਇੱਕ ਪੂਰਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸਲਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਟਾਮਿਨ ‘ਏ’ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ‘ਸੀ’ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਪੱਕੀਆਂ, ਸੁੱ-ਕੀ-ਆਂ ਜਾਂ ਜ਼-ਮੀ-ਨੀ ਮਿਰਚਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਰੀ

ਮਿਰਚ ਪੌ-ਸ਼-ਟਿ-ਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਕੈ-ਪ-ਸਿ-ਕ-ਮ’ ‘ਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ‘ਸੀ’ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਰਚ ਰਾਤ ਦੇ ਅੰ-ਨ੍ਹੇ-ਪ-ਣ ਨੂੰ ਰੋ-ਕ-ਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ – ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਗਰਮ ਅਤੇ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਭੋਜਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਰਚਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ-ਲ-ਣ ਅਤੇ ਤੇ-ਜ਼ਾ-ਬ ਗੈਸਟਿਕ ਰਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇ-ਪ-ਟਿ-ਕ ਅਲਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਦ

ਅਤੇ ਬੇ-ਅ-ਰਾ-ਮੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮ-ਸਾ-ਲੇ-ਦਾ-ਰ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿ-ਗ-ੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਹੋ-ਮਿ-ਓ-ਪੈ-ਥੀ ਵਿੱਚ, ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਤੋਂ ਬਣੀ ਇੱਕ ਦ-ਵਾ-ਈ ਕੈ-ਪ-ਸਿ-ਕ-ਮ ਐ-ਨੂ-ਅ-ਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮਦਰ ਟਿੰ-ਕ-ਚ-ਰ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ-1. ਹੈਜ਼ੇ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇਕ ਚਮਚ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਦਸ ਬੂੰਦਾਂ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

2.ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਸਵੇਰੇ-ਸ਼ਾਮ ਇਕ ਚਮਚ ਪਾ ਣੀ ਵਿਚ ਪੰਜ ਬੂੰਦਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦਿਓ।3. ਬਲਗਮ ਵਾਲੀ ਖਾਂਸੀ ਵਿਚ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪੰਜ ਬੂੰਦਾਂ ਪਾਓ।4. ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣ ‘ਤੇ 5-5 ਬੂੰਦਾਂ ਪਾਣੀ ‘ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਓ।5. ਮਿ-ਰ-ਗੀ, ਹਿ-ਸ-ਟੀ-ਰੀ-ਆ ਅਤੇ ਪਾ-ਗ-ਲ-ਪ-ਣ ਦੇ ਹ-ਮ-ਲੇ, ਬੇ-ਹੋ-ਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨੱਕ ਵਿਚ ਕੁਝ ਬੂੰਦਾਂ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਹੋ-ਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਾਵਧਾਨ – ਬਵਾਸੀਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮਿਰਚਾਂ ਨਾ ਖਾਓ।ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਦੇ ਫਾਇਦੇ:ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਦੇ ਡੰਡੇ ਤੋੜਨ ਨਾਲ ਕਈ ਦਿਨ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮਿਰਚ ‘ਚ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਮਿਰਚ ‘ਚ ਵਿਟਾਮਿਨ-ਸੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 1 ਤਾਜ਼ੀ ਹਰੀ ਮਿਰਚ 1 ਸੰਤਰੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਮਲੇਰੀਆ — ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਦੇ ਬੀਜ ਕੱਢ ਲਓ, ਮਲੇਰੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੋ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗੂਠੇ ‘ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਬੀਜ ਰਹਿਤ ਖੋਲ ਬੰਨ੍ਹ ਲਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਨਾਲ ਮਲੇਰੀਆ ਬੁਖਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਸੜਨਾ – ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੜਨ ‘ਤੇ ਪਾਓ ਅਤੇ ਪੀਸ ਕੇ ਲਗਾਓ। ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।ਮੋਟਾਪਾ — ਭੋਜਨ ਵਿਚ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖਾਣ ਨਾਲ ਮੋਟਾਪਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *