ਖ਼ੂਨ ਗਾੜਾ ਕਸਟਰੋਲ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਯੂਰੀਆ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਠੀਕ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਖੂਨ ਗਾ-ੜਾ ਕੈ-ਸ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਸ ਫਾ ਈ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਖੂ-ਨ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਖ਼ੂ-ਨ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਦੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਮਿਲਿ ਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਖ਼ੂ-ਨ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੈ-ਸ-ਟ-ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਬ-ਲੱ-ਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਖ਼ੂ-ਨ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ-ੜ ਬੰ-ਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਖ-ਰਾ-ਬ

ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਯੂ-ਰੀ-ਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯੂ-ਰਿ-ਕ ਐ-ਸਿ-ਡ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਅਦਰੰਗ ਵਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖ-ਰਾ-ਬ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਹਾ-ਰ-ਟ ਅ-ਟੈ-ਕ ਆਉਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਜਿਆਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਦੀ ਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਦਾ ਸਾ-ਹ-ਮ-ਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਖੂ-ਨ ਨੂੰ ਸਾਫ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁ ਹਾ ਡੇ ਸਾਰੇ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋ

ਜਾਵੇਗੀ, ਅ ਰ ਜ ਨ ਦੀ ਛਾਲ ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ, ਦਾਲਚੀਨੀ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਮੇਥੀਦਾਣਾ 50 ਗ੍ਰਾਮ, ਕੁਟਗੀ ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਚਮਚ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਮਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾ ਦਾ ਕਾ ਹ ੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ ਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕਾ-ਹ-ੜਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਹੈ,

1 ਚੱਮਚ ਇਸ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਦਾ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਇਕ ਗਲਾਸ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਸ ਫਾ ਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਗਰਮ-ਗਰਮ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਦੋ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁ ਕ ਤੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਹਰ ਸਾਲ ਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ

ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ-ਲੱ-ਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਨਾਲ ਸੰ-ਬੰ-ਧਿ-ਤ ਕੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਯੂ-ਰੀ-ਆ ਦੀ ਕੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਹਾ-ਟ ਅ-ਟੈ-ਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ,ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰ-ਦ-ਰੂ-ਨੀ ਹੋਰ ਕ ਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀ ਬੱਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *