ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਪਾਣੀ ਚ ਉਬਾਲ ਕੇ ਪੀਓ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋਗ-ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ

ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਪ੍ਰ ਕਾ ਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ ਖ਼-ਤ-ਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਅਜਵਾਇਨ ਬ ਹੁ ਤ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆ-ਯੁ-ਰ-ਵੈ-ਦਿ-ਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕੀ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ

ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਪਰ ਨਵੀਂ ਰੌਣਕ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕ ਰ ਦੀ ਹੈ,ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ ਥੱਲੇ ਵੀਡਿਓ ਦਿੱਤੀ ਗ ਈ ਹੈ.ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮ-ਸਾ-ਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੋਸਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜਵਾਇਨ ਦਾ ਸੇਵਨ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦੋ ਸ ਤ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਅਜਵਾਇਨ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੀਏ

ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨ.ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਪੋ-ਟਾ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਪ੍ਰੋ ਟੀ ਨ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਨਾ-ਜਾ-ਇ-ਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਦੋਸਤ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਔ ਰ ਤਾਂ ਲਈ ਅਜਵਾਇਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚ-ਮੜੀ- ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋ-ਗ ਰਹਿੰਦੀਆਂ.ਹੁਣ ਫੰਗਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋਵੇ ਚ-ਮ-ੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ

ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੋਸਤ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚ ਮ ੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਾਲ ਝ-ੜ-ਦੇ ਹਨ ਡੈਂ-ਡ-ਰ-ਫ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋਵੇ ਦੋ ਮੂੰਹੇ ਵਾਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਅਜਵਾਇਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਰਦਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ.ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾ-ਹ-ਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਬਾਜਾ ਦਾ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦਾ

ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਨ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾ-ਹ-ਤ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਵਾਇਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਐਂ-ਟੀ ਇੰ-ਫ-ਲੇ-ਮੇ-ਟ-ਰੀ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੋਡ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁ ੜੀ ਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਰਾ-ਹ-ਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ.ਇਸ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਵੀ ਅਜਵਾਇਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਝੁਲਕਾ ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮੋਟਾਪਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ ਧਨ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੀ ਫਾਲਤੂ ਚਰਬੀ ਪਿਘਲ ਜਾਵੇਗੀ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਟਾਪਾ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਸਥਮਾ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਉ ਹੀ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕੰਗ ਲਈ ਜ਼ੁਕਾਮ ਲਈ ਵੀ ਅਜਵਾਇਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਵਰਦਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਪਰ ਦੋਸਤ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗ ਰ ਮ ਕਰਨਾ ਹੈ.ਅੱਜ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਰੈਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਦ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਮਿ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛਾਣ ਕੇ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *