ਛੋਟੀ ਇੰਦਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਲਾਇਫ਼ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਬਿਹਤਰ

ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਦਾ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ,ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੰ-ਭ-ਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਗੱ-ਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ,ਪਿਆਰ ਦੇ

ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਕੋ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ,ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਸ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਸੰਭੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ

ਆਨੰਦ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਵਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਭੋਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ

ਨਾਲ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਨੰਦ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਦਿੱ-ਕ-ਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਐ-ਕ-ਸ-ਪੀ-ਰੀ-ਅੰ-ਸ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋ-ਸ਼ਿ-ਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੋਗੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ

ਐ-ਕ-ਸ-ਪੀ-ਰੀ-ਅੰ-ਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਵੀਡਿਓ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਮੈ-ਡ-ਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੈਡਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪੁ-ਜੀ-ਸ਼-ਨ ਦੇ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾ ਕੇ

ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਡੌ-ਗੀ ਸ-ਟਾ-ਈ-ਲ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ.ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈ-ਡ-ਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੁਸਖੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੀ

ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ. ਅਤੇ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਦੀ ਵੀ ਜ-ਲ-ਦ-ਬਾ-ਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਸ ਮੁ-ਤਾ-ਬ-ਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੋਗੇ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਨਾਲ ਮਨਾਓ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰੋ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *