ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪੀਣ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਇਹ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂ ਦੀ ਆਂ ਹਨ ਕਈ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਦੂ-ਰ,ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗੀ ਮੋਟਾਪਾ ਦੂ-ਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਦ ਵੀ ਵਧੇਗਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਦੀਆਂ

ਸਬੰਧਤ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਸਭ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ,ਦਿਲ ਨਾਲ ਜੁ ੜੀ ਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਖੂ-ਨ ਦਾ ਵ-ਹਾ-ਅ ਵੀ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਰੋ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਜ਼-ਰੂ-ਰ-ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾ ਹੀ ਦਾ ਹੈ ਅਲਕਲਾਇਨ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਆਰੋ ਦੀ ਜ਼-ਰੂ-ਰ-ਤ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤ ਰੀ ਕੇ ਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਘ-ੜਾ ਲੈਣਾ ਹੈ

ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਤਾਂ-ਬੇ ਦਾ ਬਰਤਨ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੱਚ ਦਾ ਜੱਗ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਪੁ ਦੀ ਨੇ ਦੀਆਂ ਸੁੱ-ਕੀ-ਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ 10 ਤੋਂ 12 ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਪਾ ਦੇਣੇ ਹਨ 10 ਤੋਂ 12 ਪੱਤੇ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪਾ ਦੇਣੇ ਹਨ, ਇਸ ਵਿਚ ਨਿਕਾਏ ਟੁ-ਕ-ੜਾ ਅ-ਦ-ਰ-ਕ ਦਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਚਾਰ ਪੰਜ ਨਿਕੇ ਨਿਕੇ ਟੁ-ਕ-ੜੇ ਖੀਰੇ ਦੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿਓ

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਨਿਕੇ ਨਿਕੇ ਟੁ-ਕ-ੜੇ ਕਰਕੇ ਨਿਬੂ ਦੇ ਪਾ ਦੇਣੇ ਹਨ, ਜੇ ਕ ਰ ਤੁਸੀਂ ਖੀਰਾ ਅਤੇ ਨਿੰਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੜ੍ਹੀ ਪੱਤੇ ਦੇ ਕੁਝ ਪੱਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਜੱਗ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲਈ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾ ਅਦ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਲਵੋਗੇ, ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿਪ ਸਿਪ ਕਰਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ

ਬਿਨਾਂ ਬੁ-ਰ-ਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁ-ਰ-ਲੀ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ 12 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਠੀ ਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲੇ ਆਰੋ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਜੁੜੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਸ ਰੀ ਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕ੍ਰਿ-ਆ-ਵਾਂ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਮਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਅਤੇ ਅੰ-ਦ-ਰੂ-ਨੀ ਰੋ-ਗ ਬਾਹਰੀ ਰੋ-ਗ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *