ਪੇਟ ਦੀ ਧੁਨੀ ਵਿਚ ਇਹ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਨੇਕਾਂ ਰੋਗ ਦੂਰ

ਪੇਟ ਦੀ ਧੁਨੀ ਵਿਚ ਇਹ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਨਾ ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਨੇਕਾਂ ਰੋ-ਗ ਦੂ-ਰ,ਇਸ ਨਾਲ ਗ ਠੀ ਏ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋਗਾ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਪੈ-ਰਾ-ਲਾ-ਇ-ਸਿ-ਸ ਹੋ ਗਏ ਹ ਨ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹ ਨ, ਅਤੇ ਹੋ ਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰੋ-ਗ ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਰੋਗ ਲੋਕ ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਦਾ ਫਾ-ਇ-ਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ,

ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੀਵਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਵੀ ਠੀ ਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ,ਦੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹੋਣਾ,ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਾ ਹੋਣ,ਉ ਹ ਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਪਹਿਲੇ ਵ ਰ ਗਾ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,ਧੁੰਨੀ ਵਿੱਚ ਦ-ਵਾ-ਈ ਪਾਉ ਣੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਰੀਤ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ,ਇਸ ਦਵਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾਵਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਹ ਦ-ਵਾ-ਈ ਨਾ-ੜਾਂ ਦੀ ਬ-ਲੋ-ਕ-ਜ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ

ਖ਼ੂ-ਨ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ,ਖੂ-ਨ ਦਾ ਵ-ਹਾ-ਅ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਪੇਟ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਕ-ਬ-ਜ਼ ਗੈਸ ਤੇ-ਜਾ-ਬ,ਕੈ-ਸ-ਟ-ਰੌ-ਲ ਹਾਈ ਬ-ਲੱ-ਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ, ਚ-ਮ-ੜੀ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਸਾਰੇ ਦੂ-ਰ ਹੁੰਦੇ ਹ ਨ, ਬ-ਚੇ-ਦਾ-ਨੀ ਦੀਆਂ ਰ-ਸੌ-ਲੀ-ਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਾਗ ਵਿੱ ਚ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋਵੇ,ਹਰੇਕ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕ ਰ ਦੀ ਹੈ ਦ-ਵਾ-ਈ, ਇਹ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਔਰ ਤ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਬੱਚਾ ਹੋ ਇ ਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ,

ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਲੈਣ ਲ ਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ-ਮ ਸੰ-ਜੀ-ਵ ਹੈ ਇਹਨਾ ਦਾ ਸੰ ਪ ਰ ਕ ਨੰਬਰ ਹੈ 7658067935 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਆ ਪ ਣੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੱਸ ਕੇ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲੈ ਕੇ ਠੀ ਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੋ ਈ ਵੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਨੂੰ ਬੱਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧੁੰ-ਨੀ ਵਿਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ,

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸ ਰੀ ਰ ਦੇ ਕਈ ਰੋ-ਗ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਤੁਸੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਅ ਨੁ ਸਾ ਰ ਅਤੇ ਉਪਰ ਦੱਸੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦਾ ਨਿ-ਵਾ-ਰ-ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈ ਨ ਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁ ਹਾ ਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *