ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਹੱਡੀਆ ਵਿੱਚੋ ਕਟ ਕਟ ਦੀ ਆ ਵਾ ਜ਼ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਬੰ-ਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋੜ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਡੀਆਂ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆ-ਦ-ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੌਜ ਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ,

ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਆ ਪਾਂ ਐਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਠਣ ਬੈਠਣ ਲੱਗੇ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁ ਹਾ ਨੂੰ ਗਠੀਏ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਡ-ਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ

ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਜਰੂਰ ਕਰੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਕੜਾਹੀ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉ ਸ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਤਿਲ ਪਾ ਦੇਣੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕੀ ਅੱਗ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਭੁੰ-ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਨਮੀ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹਲਕੀ ਅੱਗ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿ ਹੇ ਗਰਮ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਕਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲਓ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਗ ਰ ਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਇਕ ੳ-ਬਾ-ਲ ਆਜਾਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਚਮਚ ਇਸ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵੀ 5 ਬਦਾਮ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣੇ ਹਨ ਜੋ ਕੇ ਪਾ ਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਛਿਲਕਾ ਉ-ਤਾ-ਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁੱਧ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿਓ,ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਵਿਚ ਧਾ ਗੇ ਵਾਲੀ ਮਿਸਰੀ ਸਵਾਦ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਮਾਤਰਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁ ਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ,

ਜੇਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਚੁ ਟ ਕੀ ਇਹ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਦੁੱਧ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ,ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਅੱ ਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਇਕ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ,ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਉੱਠਣ ਬੈ ਠ ਣ ਸਮ ਆਵਾਜ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੰ-ਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋੜ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋਣਗੇ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱ ਖ ਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁ-ਕ-ਤ ਰਹੇ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *