ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ‘ਚ ਰੱਖਣ ‘ਚ ਕਾਰਗਰ ਹੈ ਇਲਾਇਚੀ

ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੰ-ਟ-ਰੋ-ਲ ‘ਚ ਰੱਖਣ ‘ਚ ਡਾ-ਈ-ਟ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾ ਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਦੇ ਮ-ਰੀ-ਜਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੱ ਕ ਅਜਿਹੀ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾ-ਬੂ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸ-ਟ੍ਰੋ-ਕ, ਹਾ-ਰ-ਟ ਅ-ਟੈ-ਕ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਡਨੀ ਫੇ-ਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ‘ਚ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਜ਼ਿਆਦਾ ਨ-ਮ-ਕੀ-ਨ, ਮਿੱਠੇ ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ

ਮ-ਰੀ-ਜਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਐਂ-ਟੀ-ਆ-ਕ-ਸੀ-ਡੈਂ-ਟ, ਪੋ-ਟਾ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਮੈ-ਗ-ਨੀ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਵਰਗੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬ-ਲੱ-ਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੰ-ਟ-ਰੋ-ਲ ‘ਚ ਰੱ ਖ ਣ ‘ਚ ਇਲਾਇਚੀ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਬਹੁਤ ਕਾਰਗਰ ਹੈ।2009 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਅ-ਧਿ-ਐ-ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਭਗ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਗ੍ਰਾਮ ਇਲਾਇਚੀ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿ-ਹ-ਤ ਨੂੰ ਸੁ-ਧਾ-ਰ-ਦਾ ਹੈ।

ਇਲਾਇਚੀ ਦੇ ਗੁ-ਣ: ਚਿ-ਕਿ-ਤ-ਸ-ਕ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ,ਇ-ਲਾ-ਇ-ਚੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾ-ਨ-ਦਾ-ਰ ਮਾ-ਊ-ਥ ਫ੍ਰੇ-ਸ਼-ਨ-ਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖਾਣਾ ਬ ਣਾ ਉ ਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮ-ਠਿ-ਆ-ਈ-ਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਲਾਇਚੀ ਵਿਚ ਕਾ-ਰ-ਬੋ-ਹਾ-ਈ-ਡ੍ਰੇ-ਟ, ਡਾਇਟਰੀ ਫਾ-ਈ-ਬ-ਰ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਆਇਰਨ ਅਤੇ ਫਾ-ਸ-ਫੋ-ਰ-ਸ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਦੇ ਮ-ਰੀ-ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਬੀਪੀ ਨੂੰ ਕੰ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇ ਲਾ ਇ ਚੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕਾਰਗਰ ਸਾ-ਬ-ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਲਾਇਚੀ ਦੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੀ-ਕੀ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਇਲਾਇਚੀ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ : ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਇ-ਲਾ-ਇ-ਚੀ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਕੰਟਰੋਲ ‘ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆ-ਇ-ਰ-ਨ ਅਤੇ ਮੈ-ਗ-ਨੀ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਇਲਾਇਚੀ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਮ-ਰੀ-ਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸੁ-ਪ-ਰ-ਫੂ-ਡ ਹੈ।

ਦਿਲ ਦੀ ਸਿ-ਹ-ਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ: ਐਂ-ਟੀ-ਆ-ਕ-ਸੀ-ਡੈਂ-ਟ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭ ਰ ਪੂ ਰ ਇਲਾਇਚੀ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੀ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਂ-ਟੀ-ਆ-ਕ-ਸੀ-ਡੈਂ-ਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਿ-ਸ-ਟੋ-ਲਿ-ਕ ਅਤੇ ਡਾ-ਇ-ਸ-ਟੋ-ਲਿ-ਕ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਪੇ-ਸ਼ਾ-ਬ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦਾ ਇ-ਲਾ-ਜ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿ-ਸ਼ਾ-ਬ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇ-ਲਾ-ਇ-ਚੀ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਚਾ ਹੀ ਦਾ ਹੈ। ਐਂ-ਟੀ-ਆ-ਕ-ਸੀ-ਡੈਂ-ਟ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਇਲਾਇਚੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਿ-ਸ਼ਾ-ਬ ਆਉਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦਾ ਇ-ਲਾ-ਜ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ੁਕਾਮ ‘ਚ ਹੈ ਅ-ਸ-ਰ-ਦਾ-ਰ : ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਜ਼ੁ-ਕਾ-ਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ-ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਲਾਇਚੀ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ। ਇਲਾਇਚੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਇ-ਮਿ-ਊ-ਨਿ-ਟੀ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ​​ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਦੀ-ਖਾਂਸੀ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।ਭੁੱ ਖ ਘੱਟ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਲਾਇਚੀ ਖਾਓ : ਇਲਾਇਚੀ ਖਾਣ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਇ-ਲਾ-ਇ-ਚੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੇ-ਟਾ-ਬੋ-ਲਿ-ਜ਼-ਮ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਚਨ ਕਿ-ਰਿ-ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *