ਲੱਤਾਂ ਸੌਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਲਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਦਰਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੀਸਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਰਤੀਆ ਇਲਾਜ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਦਰਦ ਹੁੰ ਦੀ ਆਂ ਹਨ ਲੱ ਤਾਂ ਵਿਚ ਖੁੱ-ਸੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱ-ਤਾਂ ਦਰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਫੁੱ-ਲ ਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬ ਣਾ ਕੇ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁੱ-ਸ-ਣ-ਗੀ-ਆਂ ਨ ਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਫੁੱ-ਲ-ਣ-ਗੀ-ਆਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨੁ-ਕ-ਸ ਹੀ ਤਿ ਆ ਰ

ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱ-ਤਾਂ ਦਰਦ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ ਹਿ ਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੁ-ਆ-ਇੰ-ਟ ਲੱਭਾਂਗੇ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱ ਪ ਰ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਲੱ-ਤਾਂ ਦੀ ਮਾ-ਲ-ਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਲੱ ਤਾਂ ਦਰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪੁ-ਆ-ਇੰ-ਟ ਕਾਰਨ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅ ਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਦੀਆਂ ਉਂ-ਗ-ਲਾਂ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਂ ਗ ਲ ਜਿਸਨੂੰ ਚੀਂ ਚੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ

ਵਾਲੀ ਉਂਗਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੁੱ-ਢ ਤੋਂ ਦੱਸਾਂਗੇ,ਇਸ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੱ-ਤਾਂ ਦੀ ਦਰਦ ਬਿ ਲ ਕੁ ਲ ਜਡ਼੍ਹ ਤੋਂ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਇ ਹ ਦੋਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦੋ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਦ-ਬਾ-ਣ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱ-ਤਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤ ਰ੍ਹਾਂ ਮਾ-ਲਿ-ਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾ-ੜਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ

ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲੱ-ਤਾਂ ਦੀ ਦਰਦ ਵੀ ਘ-ਟ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੈ ਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂ-ਗ-ਲਾਂ ਨੂੰ ਜ-ੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨਿ-ਪ-ਟ-ਣਾ ਹੈ ਦੋ ਦੋ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਤਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਬਿਲਕੁਲ ਜ-ਡ਼੍ਹ ਤੋਂ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਲੱ ਤਾਂ ਵਿਚ ਖੁੱ-ਸੇ ਜਾਂ ਫੁੱ-ਲ-ਣ-ਗੀ-ਆਂ ਨਹੀਂ,

ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਯੋਗਾ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾ ਨ ਸਿ ਕ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ,ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁ ਰੁ ਆ ਤ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਕਰੋਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਅਰੋਗ ਰ ਹੇ ਗੀ |ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾ ਣ ਕਾ ਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *