ਲਗਾਤਾਰ ਗੁੜ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਾਇਦੇ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਗੁੜ ਖਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਹੈ-ਰਾ-ਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਹੈ-ਰਾ-ਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ,ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਏਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਹਨ ਕੀ ਤੂਸੀ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਜ ਰੂ ਰ ਕਰੋ, ਇਹ ਗੁ-ੜ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੁ ਪ ਹਿ ਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖਾਂ-ਦੇ ਸਨ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਾਚਣ ਕਿ-ਰਿ-ਆ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ ਜ ਲ ਦੀ ਹ-ਜ਼-ਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਗੁੜ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿ ਹ ਰੇ ਤੋਂ ਦਾਣੇ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਵੀ, ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿ-ਹ-ਰੇ ਤੇ ਚਮਕ ਵੀ ਆਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਨਹੀਂ ਗੈਸ ਕਬਜ਼ ਤੇ-ਜ਼ਾ-ਬ ਨਹੀਂ ਬ ਣੇ ਗਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਵੀ

ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਜ਼ ਰੂ ਰ ਕਰਨ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ-ੜਾਂ ਦੀ ਬਲੋਕੇਜ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਖੂ-ਨ ਦਾ ਵ-ਹਾ-ਅ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਖੂ-ਨ ਦੀ ਸ ਫਾ ਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਖੂ-ਨ ਦਾ ਵ-ਹਾ-ਅ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਖੂ-ਨ ਵੀ ਬਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ,

ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾ-ਲ-ਤੂ ਪ-ਦਾ-ਰ-ਥ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁ ਸੀਂ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਾਹਦੇ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੈਰ ਨੂੰ ਸੰ-ਤੁ-ਲਿ-ਤ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਰ ਹੋ ਅਸੀਂ ਮਿਸ਼ਨ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੋ ਗੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਾਲ ਕਰੋ,

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *