ਰਸੋਈ ਵਿਚ ਪਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਕੇ ਖਾਓ 80 ਸਾਲ ਤਕ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋਗ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਪਈ ਇ ਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਓ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਬੁਢਾਪਾ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁ-ਕ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਅੱ ਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗੀ,ਤੁਹਾਡੇ ਦਿ-ਮਾ-ਗ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾ-ਕ-ਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਵਿਚ ਵਿਟਾਮਿਨ-ਸੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿ ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਵਾ-ਲ ਕਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਨ ਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿ-ਲ ਦੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂ-ਨ ਦਾ ਵਹਾਅ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਸ-ਪ-ਲਾ-ਈ ਸ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਚ-ਮ-ੜੀ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ ਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਿੱਲੋ ਆਂਵਲੇ ਦੇਣੇ ਹਨ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਬੰ-ਦ ਕਰਕੇ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇਂਦੇ ਹਨ,

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਲਈ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ,ਉਸ ਤੋਂ ਬਾ ਅਦ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਕੇ ਨਿਕੇ ਟੁ-ਕ-ੜੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹਨ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਖੰਡ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾ ਦ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾ ਚੀਜਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਦੋ ਦਿਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਚਾ-ਸ਼-ਨੀ ਬਣੀ ਤਿ ਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ

ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਸ ਆ-ਵ-ਲੇ ਵਿੱਚ ਰਚ ਜਾ ਵੇਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਣ ਕੇ ਵੱਖ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਚਾ-ਸ਼-ਨੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਥਾਲੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁ ਸੀਂ ਅ-ਲ-ਮੀ-ਨੀ-ਅ-ਮ ਦਾ ਕਵਰ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਸ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੱਕ ਧੁੱਪ ਵਿਚ ਸੁ-ਕਾ-ਓ ਹੈ,ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ

ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁੱ-ਕ ਜਾਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿ ਚ ਇਕ ਚੱਮਚ ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਫਾ-ੜੀ-ਆ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਆ ਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਸਾਰਾ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁ-ਕ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਪਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਓ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਬੁਢਾਪਾ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁ-ਕ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗੀ,ਤੁਹਾਡੇ ਦਿ-ਮਾ-ਗ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾ-ਕ-ਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਵਿਚ ਵਿਟਾਮਿਨ-ਸੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਵਾ-ਲ ਕਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿ-ਲ ਦੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂ-ਨ ਦਾ ਵਹਾਅ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਸ-ਪ-ਲਾ-ਈ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਚ-ਮ-ੜੀ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਿੱਲੋ ਆਂਵਲੇ ਦੇਣੇ ਹਨ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਬੰ-ਦ ਕਰਕੇ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇਂਦੇ ਹਨ,

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਲਈ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ,ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਕੇ ਨਿਕੇ ਟੁ-ਕ-ੜੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹਨ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਖੰਡ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾ ਚੀਜਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਦੋ ਦਿਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਚਾ-ਸ਼-ਨੀ ਬਣੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ

ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਸ ਆ-ਵ-ਲੇ ਵਿੱਚ ਰਚ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਣ ਕੇ ਵੱਖ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਚਾ-ਸ਼-ਨੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਥਾਲੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅ-ਲ-ਮੀ-ਨੀ-ਅ-ਮ ਦਾ ਕਵਰ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਸ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੱਕ ਧੁੱਪ ਵਿਚ ਸੁ-ਕਾ-ਓ ਹੈ,ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ

ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁੱ-ਕ ਜਾਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਚੱਮਚ ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਫਾ-ੜੀ-ਆ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਆਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਸਾਰਾ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁ-ਕ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਪਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਓ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਬੁਢਾਪਾ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁ-ਕ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗੀ,ਤੁਹਾਡੇ ਦਿ-ਮਾ-ਗ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾ-ਕ-ਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਵਿਚ ਵਿਟਾਮਿਨ-ਸੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਵਾ-ਲ ਕਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿ-ਲ ਦੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂ-ਨ ਦਾ ਵਹਾਅ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਸ-ਪ-ਲਾ-ਈ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਚ-ਮ-ੜੀ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਿੱਲੋ ਆਂਵਲੇ ਦੇਣੇ ਹਨ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਬੰ-ਦ ਕਰਕੇ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇਂਦੇ ਹਨ,

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਲਈ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ,ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਕੇ ਨਿਕੇ ਟੁ-ਕ-ੜੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹਨ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਖੰਡ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾ ਚੀਜਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਦੋ ਦਿਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਚਾ-ਸ਼-ਨੀ ਬਣੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ

ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਸ ਆ-ਵ-ਲੇ ਵਿੱਚ ਰਚ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਣ ਕੇ ਵੱਖ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਚਾ-ਸ਼-ਨੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਥਾਲੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅ-ਲ-ਮੀ-ਨੀ-ਅ-ਮ ਦਾ ਕਵਰ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਸ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੱਕ ਧੁੱਪ ਵਿਚ ਸੁ-ਕਾ-ਓ ਹੈ,ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ

ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁੱ-ਕ ਜਾਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿ ਚ ਇਕ ਚੱਮਚ ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਫਾ-ੜੀ-ਆ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਆ ਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਸਾਰਾ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁ-ਕ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *