ਸਰੀਰ ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕ ਸੀ ਜ ਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤ-ਕ-ਲੀ-ਫ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਇ ਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੈ ਤੱ-ਤ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨੁਸਖੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਗਿਲਾਸ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੁਟਕੀ ਹਲਦੀ ਅਤੇ ਇ ਕ ਚੁਟਕੀ ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਚਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਮਿਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ

ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਖਾ ਲੀ ਪੇਟ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੇਤੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜੋ-ਰੀ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤ-ਕ-ਲੀ-ਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਕ ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਕਮਰ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੁਣਗੁਣਾ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਗੁ-ਲੇ-ਲ ਦਿ ਡੰ-ਡ-ਲ ਪਾ ਕੇ

ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉ-ਬਾ-ਲ ਲੈਣਾ ਹੈ,ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡਿ ਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਅਤੇ ਪਾਚਨ ਤੰ-ਤ-ਰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਐ-ਲੋ-ਵੇ-ਰਾ ਦੇ ਚਾਰ ਚੱਮਚ ਪਾਉਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇ ਸ ਵਿਚ ਐ-ਲੋ-ਵੇ-ਰਾ ਦੇ ਚਾਰ ਚਮਚ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੇ-ਤੀ ਠੀ-ਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਬ-ਦਾ-ਮਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਤਿਲਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤ-ਕ-ਲੀ-ਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਲੌਂਗ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੱਥ ਚਿੱਥ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾ-ਇ-ਰ-ਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਈ ਰੱ ਖ ਦਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆ-ਕ-ਸੀ-ਜ-ਨ ਦਾ ਲੈ ਵ ਲ ਵੀ ਵਧੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁ-ਸ-ਖਿ-ਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਨੁਸਖਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕਮੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾ ਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤ-ਕ-ਲੀ-ਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁ-ਸ-ਖਿ-ਆਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਹੀ ਵ-ਰ-ਤ-ਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡਣੇ ਹਨ,

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਆ-ਕ-ਸੀ-ਜ-ਨ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੇਤੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬਿਲ ਕੁਲ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *