ਇਹ ਚੀਜ਼ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਰੋ ਘਰ ਬੈਠੇ ਇਲਾਜ਼-ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿਚ ਪਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਰਤਨ ਜੋਤ ਦੇ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦੇ ਅਤੇ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੁ-ਤਾ-ਬ-ਕ ਹਰੇਕ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਲੈ-ਵ-ਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਲੈ-ਵ-ਲ ਦੇ ਅ ਨੁ ਸਾ ਰ ਹੀ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ ਰੂ ਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ

ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵਧ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਅ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੈ-ਵ-ਲ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਲੈ-ਵ-ਲ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਆ ਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੁਟਕੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿਚ ਮਿਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਕ ਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ

ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਪਰ ਛਾਈਆਂ ਦਾਗ ਧੱਬੇ ਅਤੇ ਝੁ-ਰ-ੜੀ-ਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ,ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅਤੇ ਚਿ-ਹ-ਰੇ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦੇ ਅਤੇ ਸਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਰਤਨ ਜੋ-ਤ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱ ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਰਤਨ ਜੋਤ ਇੱਕ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਫੁੱਲ ਇਕ ਮੁ-ਰ-ਝਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਸੁੱ-ਕ ਜਾਂ ਦੀ ਆਂ ਹਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤਵੇ ਉਪਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾ-ੜ ਕੇ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਾਹ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੱਥ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਸ-ੜ ਜਾਵੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਲ ਗਾ ਉ ਣ ਦੇ

ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਸ-ੜੇ ਦਾ ਦਾਗ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਲ ਗਾ ਉ ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਤੇਲ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਸੜੇ ਦਾ ਨਿ-ਸ਼ਾ-ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮ-ਹਿੰ-ਗੀ-ਆਂ ਮ-ਹਿੰ-ਗੀ-ਆਂ ਕਰੀਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ-ਦਾ-ਰ-ਥ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਸ-ੜੇ ਦਾ ਦਾਗ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬੂਟੀ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ

ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਸ ਦਾ ਲ ਗਾ ਤਾਰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਖੂ-ਨ ਵੀ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਅੰ-ਤ-ੜੀ-ਆਂ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਪੇ-ਟ ਵਿੱਚ ਸੋ-ਜ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂ ਦੀ ਹੈ ਇਸ ਸਾ-ਲ ਰ-ਤ-ਨ-ਜੋ-ਤ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਾਵੇ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਿੱਟੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਚ ਮਾ-ਲ-ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਝ-ੜ-ਨੇ ਵੀ ਬੰ-ਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾ-ਰ-ਡ ਬ-ਲੋ-ਕਿੰ-ਗ ਗੈਸ ਨ-ਸਾਂ ਦਾ ਰੁ-ਕ ਜਾਣਾ ਖ਼ੂ-ਨ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤ ਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਹੋਣਾ ਮੂੰ-ਹ ਦੀਆਂ ਛਾ-ਈ-ਆਂ ਵਾ-ਲ ਝ-ੜ-ਨੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਬਿ-ਲ-ਕੁ-ਲ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸਤ ਅਤੇ ਸ-ਵ-ਸ-ਥ ਰਹੇਗਾ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *