ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤਾਂ ਜਾਣੋ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀAC

ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀਆਂ ਗੋ-ਲੀ-ਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੱ-ਡੀ-ਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਕਾਰਨ ਮੌ-ਤ ਦਾ ਖ਼-ਤ-ਰਾ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਹੋ ਤਾਂ ਸੁ-ਚੇ-ਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਤਾਜ਼ਾ ਖੋਜ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਆਦਤ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕਾਰਨ ਮੌ-ਤ ਦਾ ਖ-ਤ-ਰਾ 33 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। 2,650 ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੋ-ਜ ‘ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਰਿਸਰਚ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀਆਂ ਗੋ-ਲੀ-ਆਂ ਕਾਰਨ ਬਾ-ਲ-ਗਾਂ ‘ਚ ਹਾਰਟ ਅ-ਟੈ-ਕ ਕਾਰਨ ਮੌ-ਤ ਦਾ ਖ-ਤ-ਰਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁ-ਕਾ-ਬ-ਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨਾਲ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀਆਂ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਦਾ ਕੀ ਸ-ਬੰ-ਧ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਲੈਣ ਨਾਲ ਇਸ ਖ-ਤ-ਰੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿ-ਗਿ-ਆ-ਨੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ 5 ਬਿੰ-ਦੂ-ਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਲੋ-ੜੀਂ-ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੱਡੀਆਂ, ਦੰ-ਦਾਂ ਅਤੇ ਮਾ-ਸ-ਪੇ-ਸ਼ੀ-ਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਕਾਰਨ ਹੱ-ਡੀ-ਆਂ ਨਾਲ ਸ-ਬੰ-ਧ-ਤ ਰਿਕਟਸ ਰੋ-ਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹੱਡੀਆਂ ਪਤਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਬੁ-ਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰ-ਭਾ-ਵਿ-ਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਕਾਰਨ ਹੱ-ਡੀ-ਆਂ ਦੇ ਟੁੱ-ਟ-ਣ ਦਾ ਖ-ਤ-ਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ- ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਹੋਰ ਖ-ਤ-ਰੇ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਟਾਮਿਨ-ਡੀ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਤੋਂ ਪੀ-ੜ-ਤ ਹੋ ਤਾਂ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀਆਂ ਗੋ-ਲੀ-ਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੀ ਜ-ੜ੍ਹ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ-ਡੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਨੂੰ ਜ-ਜ਼-ਬ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਖੋ-ਜ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕਾਰਨ ਮੌ-ਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ-ਡੀ ਦੀ ਸ-ਪ-ਲਾ-ਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।

ਰਿਸਰਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ-ਜ਼-ਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਧ-ਮ-ਨੀ-ਆਂ ਦੇ ਵਾ-ਲ-ਵ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਬੰ-ਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਲਵ ‘ਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਇਸ ਨੂੰ ਬ-ਲਾ-ਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਸਰੀਰ ‘ਚ ਆ-ਕ-ਸੀ-ਜ-ਨ ਭਰਪੂਰ ਖੂ-ਨ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਘੱ-ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਨ-ਤੀ-ਜੇ ਵਜੋਂ, ਮੌ-ਤ ਦਾ ਖ਼-ਤ-ਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ‘ਤੇ ਖੋ-ਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕ-ਲੀ-ਵ-ਲੈਂ-ਡ ਕ-ਲੀ-ਨਿ-ਕ ਫਾ-ਊਂ-ਡੇ-ਸ਼-ਨ, ਓਹੀਓ ਦੇ ਖੋ-ਜ-ਕ-ਰ-ਤਾ-ਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ-ਡੀ ਨਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਨਾਲ ਮੌ-ਤ ਦਾ ਖ-ਤ-ਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2010 ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮੈ-ਡੀ-ਕ-ਲ ਜਰਨਲ ਦੀ ਰਿ-ਪੋ-ਰ-ਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀਆਂ ਗੋ-ਲੀ-ਆਂ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌ-ਰੇ ਦੀ ਦਰ ਵੱਧ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ।

ਡੇਲੀਮੇਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀਆਂ ਪੱਤੇਦਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ-ਤ-ਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਟਾਮਿਨ-ਡੀ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ ਦੀ ਧੁੱਪ ‘ਚ 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਬੈਠੋ।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *