ਡਾਕਟਰ ਦੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਗੋਡੇ ਮੋਢੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ਼

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਦੰਦੀਆਂ ਮਾ-ਰ ਕੇ ਟੁੱ-ਟੇ ਗੋਡੇ ਮੋਢੇ ਦਾ ਇ-ਲਾ-ਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਮ-ਲੇ-ਰ-ਕੋ-ਟ-ਲਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਦੰਦੀਆਂ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲੱ-ਤ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਡੀ ਟੁੱ-ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਚੱਕ ਮਾ-ਰ-ਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਕੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੱ-ਕ ਮਾ-ਰ-ਦਾ ਹੈ ਦੰਦੀਆਂ ਮਾ-ਰ-ਦਾ ਹੈ,

ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਉਸ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੁੱ-ਟੀ-ਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਡਿ-ਸ਼-ਕ ਦਾ ਦਰਦ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਮੋਢੇ ਗਿਟੇ ਦਰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ

ਅਤੇ ਇਸ ਜਗਾ ਤੇ ਲੋਕ ਠੀਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਰਦ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੰਦੀਆ ਮਾ-ਰ ਕੇ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਕਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੱ-ਪ ਕੇ ਸਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਮ-ਲੇ-ਰ-ਕੋ-ਟ-ਲਾ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਹਥਨ ਪਿੰਡ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਇ-ਲਾ-ਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁ-ਰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਤੋਰ ਹੈ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱ-ਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜੋੜ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖ-ਤ-ਮ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਜਗਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਹੱਲ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱ-ਡੀ-ਆਂ ਨਾਲ ਸੰ-ਬੰ-ਧਿ-ਤ ਕੋਈ

ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਆਓ ਇਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਲ ਲਵੋ ਇਹ ਸੌ ਪ੍ਰ-ਤੀ-ਸ਼-ਤ ਉਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਕੇ ਘਰੇ ਭੇ-ਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹੋ ਜਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ,ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗੀ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹੱਡੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਾਲ ਪੀ-ੜ-ਤ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਲਓ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *