ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੂਰ ਕਰੇਗੀ ਨਾਮਰਦਗੀ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਨਾਮਰਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧਣਾ ਘੱਟਣਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧਣਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾੜੀ ਦੇ ਵਿਚ ਥੋੜੀਬਹੁਤੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਖੂਨ ਨੂੰ ਪੰਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧਨ ਘਟਣ ਦੀ

ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ,ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਨਾੜੀ ਫਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਦੇ ਅਧਰੰਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਚਿੜਚੜਾ ਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਕਈ ਵਾ ਰ ਇਸ ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,

ਗੁਰਦੇ ਖ-ਰਾ-ਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੱ-ਥ-ਰੀ ਬ-ਨ-ਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਬ-ਲੱ-ਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਦੀ ਗੋ-ਲੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਉਪਰ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇ ਸ ਦੇ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਫਾ-ਇ-ਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਘਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਦੇ ਕਾਰ ਨ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨ-ਮ-ਕ ਖਾਓ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਾ-ਜ਼ਾ-ਰੀ ਰਿ-ਫਾ-ਇ-ਡ-ਤੇ-ਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਵੱ-ਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬ-ਲੱ-ਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਘਰ ਦੇ ਘਿਓ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿ ਆ ਦਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਇ-ਨ-ਸਾ-ਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋ-ਟਾ-ਪਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਬ-ਲੱ-ਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਸੰ-ਬੰ-ਧਿ-ਤ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸ਼ੂਗਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਏ ਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆ-ਦ-ਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੋ,ਜਿਸ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ-ਲੱ-ਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੁੰਦੀ

ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱ-ਡ ਦਿਓ,ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸਰਤ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇ-ਰਿ-ਤ ਕ-ਰਿ-ਆ ਕਰੋ ਐ-ਕ-ਸ-ਰ-ਸਾਇ-ਜ਼ ਕ-ਰਿ-ਆ ਕਰੋ ਸ ਸੈਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋ ਪਸੀਨਾ ਨਿਕਲੇ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿ-ਸ਼ੈ-ਲੇ ਪ-ਦਾ-ਰ-ਥ ਪਸੀਨੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ ਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰ-ਤਾ ਪ-ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕਾ-ਰ-ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਸੰ-ਬੰ-ਧੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ 40 ਮਿੰਟ ਸੈਰ ਜਰੂਰ ਕ ਰਿ ਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਵੱ-ਡੀ-ਆਂ ਗੱ-ਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ

ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤ-ਬ-ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਤੁ ਰ ਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਇਕ ਦਿਨ ਜਿੰਨਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਉ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਵ ਧਿ ਆ ਘਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਦੇ ਇੱਕ ਸੁ-ਰਾ-ਖ ਸਾਹ ਸਾਹ ਸੌ-ਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋ ੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਦਾ ਦੱਬ ਲਓ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫਰਕ ਨ-ਜ਼-ਰ ਆਵੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਚੰ-ਗੀ-ਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ ਫਲ-ਫਰੂਟ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ ਸੈਰ ਕ ਰੋ ਜ਼ ਰੂ ਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁਧ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁ-ਕ-ਤ ਰਹੇ ਗਾ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *